Aktuelno:

Usvojen program rada Kantonalnog fonda za 2021.-u

U Bihaću je 12. 4. 2021. godine, zasjedala Skupštine Unsko-sanskog kantona. Po utvrđenom dnevnom redu 15. redovnu sjednice koja je počela sa radom u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul. Alije Đerzeleza broj 6 u Bihaću, razmatran je i Program rada JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ za 2021.-u godinu. Program je usvojen skoro jednoglasno.

Po rječima direktora Kantonalnog fonda Suvada Šahinovića u 2021.-oj godini će se nastojati  kroz planirane projekte obuhvatiti i riješiti  što veći broj korisnika naše ciljane, a kroz tri linije finansiranja kao i interventnu liniju, koje su ove godine doživjele velike izmjene i promjene u svom načinu implementacije.

direktor Suvad Šahinović

Ukupno 13 /trinaest/ Projekata smo obradili u ovom Programu rada za  2021.-u godinu.

Kantonalni fond u svom djelovanju ima dva Strateška pravca djelovanja: Prvi strateški pravac djelovanja – Stanogradnja (Glavni cilj), Drugi strateški pravac djelovanja – Zapošljavanje (Glavni cilj).

U Programu rada za  2021.-u godinu, kroz naš Glavni cilj – Stanogradnja, razradili smo 2 /dva/ Strateška cilja i više Strateški programa i Akcione planove za sve programe. 

Kroz naš drugi Glavni cilj – Zapošljavanje, razradili smo 5 /pet/ Strateških ciljeva, 12 /dvanaest/ Strateških programa i Akcione planove za sve programe. 

Javni oglas za I liniju finansiranja (dogradnja, sanacija i adaptacija stambenih objekata za 2021.godinu) je objavljen sredinom decembra 2020.-te godine. Komisija Kantonalnog fonda će nakon zaprimljenih prijava, otpočeti rad na terenu koji će trajati  tri mjeseca. Nakon toga se utvrđuje lista aplikanata kojima je odobren kredit.  Utvrđena lista će se objaviti u dnevnim novinama. Aplikanti koji nisu prošli imaju pravo prigovora. Upravni odbor utvrđuje konačnu rang listu.

Javni oglas za II liniju finansiranja biće objavljen nakon usvajanja Programa rada Kantonalnog fonda za 2021.godinu od strane Skupštine USK-a. Komisija Kantonalnoga fonda će nakon zaprimljenih prijava, izvršiti bodovanje kandidata. Nakon toga se utvrđuje lista aplikanata kojima je odobren kredit. Utvrđena lista će se objaviti u dnevnim novinama. Aplikanti koji nisu prošli imaju pravo prigovora. Upravni odbor utvrđuje konačnu rang listu.

Javni oglas za III liniju finansiranja biće objavljen nakon usvajanja Programa rada Kantonalnog fonda za 2021.-tu godinu od strane Skupštine USK. Komisija Kantonalnog fonda će nakon zaprimljenih prijava, izvršiti bodovanje kandidata. Nakon toga će se u kontinuitetu na mjesečnom nivou vršiti odabir kandidata, utvrđuje se lista i daje na saglasnost Upravnome odboru. Projekt se odnosi na zapošljavanje i samozapošljavanje boračkih populacija koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Nažalost, mi živimo u vremenu  kada imamo veliki broj socijalnih slučajeva. Isti se obraćaju ovoj instituciji za pomoć. Kantonalni fond planira sredstva za interventna djelovanja, Interventna linija – tj. pomoć u sferi stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva, a u cilju obezbjeđenja minimalni uvjeta stanovanja.

Na kraju je dodao da je izuzetno važno je vršiti praćenje realizacije aktivnosti iz programa zapošljavanja, na osnovu čega bi se nakon perioda od šest mjeseci realizacije izvršili monitoring i evaluacija. Najmanje jednom godišnje, Komisija za kontrolu namjenskog korištenja sredstava izvještavat će Direktora i Upravni odbor Kantonalnog fonda o realizaciji programa.

Ovdje možete preuzeti naš Program rada za 2021.-u godinu