Aktuelno:

Bodovna lista prioriteta I linije finansiranja za 2021.-u godinu

I LINIJA FINANSIRANJA

Na I. vanrednoj (on-line) sjednici Upravnog odbora Kantonalnoga fonda, održanoj dana 20. 4. 2021.godine u 14.00 sati, usvojena je Redovne liste I linije finansiranja za 2021.-u godinu, na sjednici se raspravljalo o slijedećem:

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Odluke usvajanju Redovne liste I linije finansiranja za 2021.-u godinu; (Izvjestioc: direktor Suvad Šahinović)
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Vanredne liste I linije finansiranja za 2021.-u godinu; (Izvjestioc: direktor Suvad Šahinović)
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Redovne liste RVI 100% II grupe za 2021.-u godinu; (Izvjestioc: direktor Suvad Šahinović)
 4. Ostala pitanja.

Po riječima direktora Suad Šahinovića u 2021.-oj godini planira se dodijeliti cca 400 kredita  za šta je obezbjeđeno 3.634.400,00 KM, želim da istaknem da su svi aplikanti koji su se prijavili na Javni poziv za I liniju finansiranja koji je bila objavljen 23. 12. 2020. godine a imali su urednu dokumentaciju , kao i isplaćene sve rate prijašnje kredite od strane Kantonalnog fonda se nalaze na Listi prioriteta za 2021.-u godinu a takvih je ukupno 335. Realizacija kredita će se vršiti kontinuirano – tokom godine.

Predsjednik Upravnog odbora Nedžad Grošić je predložio Upravnom odboru da se usvoji Vanredna lista I linije finansiranja za 2021-u, što je jednoglasno i usvojeno, znači da će i oni koji su dostavili prijave poslije roka u tekućoj 2021.-oj godini biti tretirani od strane Kantonalnog fonda u skladu sa njihovim bodovnim rangom i planiranim finansiskim stanjem po ovoj liniji.

Nedžad Grošić

LISTA PRIORITETA ZA DODJELU KREDITNIH SREDSTAVA U SVRHU DOGRADNJE, SANACIJE I ADAPTACIJE STAMBENIH OBJEKATA U 2021.

(PREZIME I IME APLIKANTA)

 1. ABAZOVIĆ NAMIK
 2. ABDIĆ DŽEMAL
 3. ABDIĆ SAMED
 4. ABDIHODŽIĆ ADMIR
 5. ABDIJANOVIĆ MEHO
 6. AGIČIĆ SAFET
 7. AJKIĆ BAJRO
 8. AKMADŽIĆ DŽENAN
 9. ALAGIĆ ALAGA
 10. ALAGIĆ EDIN
 11. ALEŠEVIĆ SENADA
 12. ALIBABIĆ ALVIR
 13. ALIBAŠIĆ ISMET
 14. ALIĆEHAJIĆ ISMET
 15. ALIJAGIĆ FUAD
 16. ALIŠIĆ EDIN
 17. ALIŠKOVIĆ ELVEDIN
 18. ALIVUK MUSTAFA
 19. ALIVUK SAFET
 20. AMIDŽIĆ SENAD
 21. BABOVIĆ HUSEIN
 22. BADNJEVIĆ DŽAVID
 23. BAJRIĆ MEHMED
 24. BAKRAČ SALIH
 25. BALIĆ MIDHAD
 26. BAPIĆ HATA
 27. BARAKOVAC TEHIRZA
 28. BAŠAGIĆ REFIK
 29. BAŠAGIĆ SAFET
 30. BAŠANOVIĆ FADIL
 31. BAŠIĆ ASIM
 32. BAŠIĆ IBRAHIM
 33. BEĆIREVIĆ SENAD
 34. BEĆIREVIĆ SUAD
 35. BEGANOVIĆ ALMA
 36. BEGANOVIĆ ĆAMILA
 37. BEGOVIĆ SENAD
 38. BEŠIĆ NOVAD
 39. BEŠIĆ SUVAD
 40. BEŠIREVIĆ DŽEVAD
 41. BOTONJIĆ EMIRA
 42. BRATIĆ ENES
 43. BRDARIĆ TOMISLAV
 44. BRKIĆ RAHMAN
 45. BRKIĆ RASIM
 46. BUDIMLIĆ RASEMA
 47. BULIĆ MUHAMED
 48. BULIĆ ZLATKO
 49. BUNIĆ RAMO
 50. BUNIĆ ZUHDIJA
 51. BURNIĆ MIRVADA
 52. BURZIĆ ISMET
 53. BURZIĆ SENKA
 54. BURZIĆ VAHID
 55. CINAC SUVAD
 56. CIVIĆ VEHBIJA
 57. CRNČEVIĆ ADI
 58. ČAGLJEVIĆ JURE
 59. ČATAKOVIĆ RASIM
 60. ČAUŠEVIĆ HASAN
 61. ČAVKIĆ REFIK
 62. ČAVKIĆ ŠERO
 63. ČELEBIĆ MUHAMED
 64. ČIRIĆ ASIM
 65. ĆATIĆ ENIZ
 66. ĆATIĆ FIKRET
 67. ĆATIĆ IBRAHIM
 68. ĆEHAJIĆ MAHMUT
 69. ĆEHAJIĆ MEDIN
 70. ĆEHIĆ DERVIŠ
 71. ĆEHIĆ EDIN
 72. ĆEHIĆ EKRAM
 73. ĆEHIĆ ISHAK
 74. ĆEMALOVIĆ DAMIR
 75. ĆURIĆ DRAŽEN
 76. DEDIĆ HARIS
 77. DEJANOVIĆ IVICA
 78. DELIĆ ALADIN
 79. DELIĆ MIRZA
 80. DELIĆ MUAMER
 81. DELIĆ RAMO
 82. DELIĆ RASIM
 83. DELIĆ SAMIR
 84. DELIĆ SELIM
 85. DEMIROVIĆ FADIL
 86. DERVIĆ ŠEMSUDIN
 87. DERVIŠEVIĆ RAMO
 88. DERVIŠEVIĆ SABINA
 89. DIZDAREVIĆ EDHAM                
 90. DIZDAREVIĆ EMIRA
 91. DIZDAREVIĆ MEVLID
 92. DOLIĆ OSMAN
 93. DUPANOVIĆ AMIR
 94. DUPANOVIĆ FIKRET
 95. DURAČKOVIĆ SAFET
 96. DURAKOVIĆ HAZIM
 97. DURAKOVIĆ HUSE
 98. DURAKOVIĆ MIRSAD
 99. DURATOVIĆ MUHAMED
 100. DURIĆ SENAD
 101. DŽAFIĆ FADIL
 102. DŽELALAGIĆ RASIM
 103. ĐUG DAMIR
 104. ELJAZOVIĆ NISVET
 105. EMINIĆ ASMIR
 106. FAJIĆ ŠAĆIR
 107. FAZLIĆ SAFET
 108. FAZLIJAJ MIRSAD
 109. FELIĆ ASIM
 110. FELIĆ AZIM
 111. GALIĆ SEJDO
 112. GERZIĆ FERID
 113. GERZIĆ NAMKA
 114. HADŽALIĆ HIMZAGA
 115. HADŽIABDIĆ ANES
 116. HADŽIĆ ESNAF
 117. HADŽIĆ MERSAD
 118. HADŽIĆ RUZMIR
 119. HADŽIPAŠIĆ ŠERIF
 120. HAJRULAHOVIĆ EDIN
 121. HALILAGIĆ EDIN
 122. HALILIĆ ELVIS
 123. HALILOVIĆ MIDHAT
 124. HALILOVIĆ SAID
 125. HALKIĆ FATIMA
 126. HAMZIĆ SADMIRA
 127. HASANAGIĆ ESED
 128. HASANAGIĆ ŠERIF
 129. HASANBEGOVIĆ ALMA
 130. HASIĆ AMIR
 131. HAVIĆ ŠEMSUDIN
 132. HIRKIĆ BAJRO
 133. HODŽIĆ ANEL
 134. HODŽIĆ ASIM
 135. HODŽIĆ FATIMA
 136. HODŽIĆ NIJAZ
 137. HRNČIĆ DENIS
 138. HRNJICA ADMIR
 139. HRNJICA ŠEFIK
 140. HRNJIĆ FAHRUDIN
 141. HRNJIĆ FIKRET
 142. HRNJIĆ MUJAGA
 143. HUKANOVIĆ EMIR
 144. HUKIĆ SEAD
 145. HUREMAGIĆ SENAD
 146. HUŠIDIĆ ESMA
 147. IČANOVIĆ HASAN
 148. IČANOVIĆ SAFET
 149. IMAMOVIĆ NAIRA
 150. IMŠIREVIĆ JUSUF
 151. ISAKOVIĆ SENAD
 152. ISLAMAGIĆ MUJO
 153. JONUZOVIĆ DŽEVAD
 154. JUSIĆ ARIF
 155. JUŠIĆ AHMET
 156. KADIĆ SMAIL
 157. KADIRIĆ ADMIR
 158. KAHRIĆ ALEMA
 159. KAPIĆ IRFAN
 160. KAPIĆ MAHMUT
 161. KAPIĆ SEAD
 162. KARABEGOVIĆ JASMINKA
 163. KARABEGOVIĆ JASMINKO
 164. KARABEGOVIĆ SEAD
 165. KARAJIĆ ALAGA
 166. KARUPOVIĆ BESIMA
 167. KASUPOVIĆ ANEL
 168. KEČALOVIĆ MERSADA
 169. KESEROVIĆ FIKRET
 170. KEŠKIĆ-KAJTEZOVIĆ MIRELA
 171. KIŠMETOVIĆ KEMAL
 172. KLIČIĆ  SENKA
 173. KLIČIĆ AMIRA
 174. KLIČIĆ NERMIN
 175. KOMIĆ NAILA
 176. KOVAČ EMIR
 177. KOZLICA SAFET
 178. KRANTIĆ NEDIM
 179. KRNETIĆ ZDRAVKO
 180. KRŽALIĆ BEKIR
 181. KUBURAŠ ISLAM
 182. KULENOVIĆ ASIM
 183. KURBEGOVIĆ AMIR
 184. KURTALJEVIĆ SMAJO
 185. KURTOVIĆ EMSUD
 186. KURTOVIĆ HASNIJA
 187. LEPUZANOVIĆ FERID
 188. LIBIĆ MEHMED
 189. LINIĆ NIHAD
 190. LIPOVIĆ MIRSAD
 191. LISICA NERMIN
 192. LJUBIJANKIĆ EMIN
 193. MAHIĆ HASE
 194. MAHMUTAGIĆ AMIR
 195. MAHMUTAGIĆ MEHMED
 196. MAHMUTHODŽIĆ SABIRA
 197. MAHMUTOVIĆ ELVIR
 198. MAHMUTOVIĆ HUSE
 199. MAHMUTOVIĆ MUNIR
 200. MAHMUTOVIĆ SENAHID
 201. MAHMUTOVIĆ ŠEMSO
 202. MEHAGIĆ SAID
 203. MEHULIĆ EDIN
 204. MEŠANOVIĆ ADINA
 205. MIDŽIĆ FUAD
 206. MODRONJA FATIMA
 207. MUHAMEDAGIĆ AMIR
 208. MUHAREMOVIĆ NIJAZ
 209. MUJADŽIĆ ARSEN
 210. MUJADŽIĆ ELVEDIN
 211. MUJADŽIĆ MIRSAD
 212. MUJAGIĆ MEVLIDA
 213. MUJAGIĆ NIJAZ
 214. MUJAGIĆ RAŠID
 215. MUJANOVIĆ ENES
 216. MUJANOVIĆ NISVET
 217. MUJIĆ HASAN
 218. MUJIĆ HAZIM
 219. MUJIĆ SENAD
 220. MUJNOVIĆ ELVIRA
 221. MULALIĆ ENISA
 222. MULALIĆ SAMIR
 223. MULALIĆ ZIJAD
 224. MULIĆ RENATA
 225. MURATOVIĆ AMIR
 226. MURTIĆ (Omer)AMIR
 227. MURTIĆ AMIR
 228. MURTIĆ SUBIJA
 229. MUSLIĆ ISMET
 230. MUSTAFIĆ ADMIRA
 231. MUSTAFIĆ AJIŠA
 232. MUSTEDANAGIĆ HUSEIN
 233. MUSTEDANAGIĆ HUSNIJA
 234. NAZIĆ JASMIN
 235. NIKOLIĆ NERMIN
 236. NOVKINIĆ ALMIR
 237. NOVKINIĆ FEHIM
 238. NUHANOVIĆ ENA
 239. OMANOVIĆ MERIMA
 240. OMANOVIĆ NIHAD
 241. OMERČEVIĆ AJKO
 242. OMERČEVIĆ MUJO
 243. ORAŠČANIN MEHMED
 244. ORLIĆ HIMZO
 245. OSMANČEVIĆ OSME
 246. OSMIČEVIĆ HUSEIN
 247. PAČIĆ SAFET
 248. PAJALIĆ IRFET
 249. PAŠALIĆ ERVIN
 250. PAŠIĆ EDIN
 251. PAŠIĆ EKREM
 252. PAŠIĆ HUZEIR
 253. PAŠIĆ MUJO
 254. PEČENKOVIĆ DINKO
 255. PEČENKOVIĆ HIDAJET
 256. PEČENKOVIĆ NERMIN
 257. PEHLIĆ EMIR
 258. PILIĆ FEHIM
 259. PIVIĆ ŠERIF
 260. POPRŽENOVIĆ FATIMA
 261. PORČIĆ FADILA
 262. PORIĆ ARIJANA
 263. PUŠKAR ARIF
 264. RAMIĆ FADIL
 265. RAMIĆ SADMIR
 266. RAMIĆ SENADIN
 267. REDŽIĆ HARIS
 268. REDŽIĆ ISMET
 269. REDŽIĆ RASIM
 270. REKIĆ ALIJA
 271. REKIĆ EDIS
 272. REKIĆ EMIR
 273. REKIĆ EMIR
 274. REKIĆ SEAD
 275. RUŽDIJIĆ ALMIR
 276. RUŽNIĆ MERSAD
 277. SADIKOVIĆ FADIL
 278. SALIHAGIĆ SULEJMAN
 279. SALKIĆ KASIM
 280. SAMARDŽIĆ ASIM
 281. SAMARDŽIĆ FAHRUDIN
 282. SAMARDŽIĆ HUSNIJA
 283. SAMARDŽIĆ SMAIL
 284. SEFIĆ HAMDIJA
 285. SELMANOVIĆ FIKRET
 286. SEMANIĆ SEMKA
 287. SIVIĆ ANIS
 288. SKALIĆ ESMA
 289. SKENDEROVIĆ ASIM
 290. SKENDEROVIĆ KASIM
 291. SKENDEROVIĆ RIFET
 292. SMAJIĆ ASIM
 293. SMAJIĆ ENES
 294. SMAJIĆ KEMAL
 295. SMLATIĆ HAMDIJA
 296. STUPAC HALIM
 297. SULIĆ OSMAN
 298. SULJIĆ ALIJA
 299. SULJIĆ OMER
 300. ŠABIĆ ELVEDIN
 301. ŠAHINOVIĆ SEAD
 302. ŠAKIĆ MUJAGA
 303. ŠANTIĆ JOSIP
 304. ŠARIĆ ADNAN
 305. ŠEHIĆ ASMIR
 306. ŠEMIĆ IBRAHIM
 307. ŠEPIĆ ELVIS
 308. ŠERTOVIĆ SEJAD
 309. ŠKRGIĆ MUNIR
 310. ŠUŠNJAR MUHO
 311. TALIĆ ELVIS
 312. TATAREVIĆ ADIL
 313. TOPALOVIĆ NEDŽAD
 314. TOPIĆ ADILA
 315. TOPIĆ HASE
 316. TOPIĆ SUAD
 317. TOROMANOVIĆ ISMEDIN
 318. TOROMANOVIĆ SULJO
 319. TUTIĆ REFIK
 320. TUTIĆ ŠEFIK
 321. VELAGIĆ MUSTAFA
 322. VIKIĆ OSMAN
 323. VILIĆ SAFET
 324. VOJIĆ ERMIN
 325. VOJIĆ SAFET
 326. VOJIĆ ŠEMSUDIN
 327. VRANIĆ ISMET
 328. VUKOVIĆ EDHEM
 329. ZUKANOVIĆ ISMET
 330. ZUKIĆ EMIR
 331. ZULIĆ ASAF
 332. ZULIĆ EDIN
 333. ZULIĆ HAMDIJA
 334. ŽDRALIĆ IBRO
 335. ŽDRALIĆ SENAD

Napomena:

1. Spisak je sačinjen abecednim redom.

2. Lica sa rang liste o vremenu i načinu realizacije kredita će biti obavještena telefonskim putem.

3. Rok za podnošenje prigovora Upravnom odboru Fonda je 15 (petnaest) dana od dana objave liste.

4. Kantonalni fond ne snosi odgovornost u slučaju kreditne nesposobnosti navedenih lica.