Aktuelno:

Usvojena Rang lista korisnika za II liniju kreditiranja u 2021.-oj

II LINIJA FINANSIRANJA

Na osnovu člana 27. i 36. Pravila J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“, broj: 01/U-05-80/21 od 17. 2. 2021. godine i člana 12. Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijima dodjele kreditnih sredstava za kupovinu stana, stambenoga objekta i izgradnju individualnih stambenih objekata – kolektivna gradnja, II kreditna linija, Upravni odbor na svojoj VIII (osmoj) redovnoj sjednici održanoj 30. 6. 2021.godine je  o usvojio Prijedloga rang liste podnosilaca prijava za dodjelu kreditnih sredstava Javnom pozivu br: 01-45-203/21 od 5. 5. 2021. godine za II kreditna linija.