Aktuelno:

Upravni odbor omogućio da se neblagovremene i nepotpuni zahtjevi-prijave po II kreditnoj liniju u 2021.-oj razmatraju

II LINIJA FINANSIRANJA

Na osnovu člana 27. i 36. Pravila J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“, broj: 01/U-05-80/21 od 17. 2. 2021. godine (u daljem tekstu: Kantonalni fond), člana 10. i 13. Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijima dodjele kreditnih sredstava za kupovinu stana, stambenoga objekta i izgradnju individualnih stambenih objekata – kolektivna gradnja, II kreditna linija, Upravni odbor na svojoj VIII (osmoj) redovnoj  sjednici održanoj 30. 6.2021. godine donio je Odluku da se neblagovremene i nepotpuni zahtjevi-prijave po Javnom pozivu br: 01-45-203/21 od 5. 5. 2021. godine za II kreditnu liniju, razmatraju.

Ovom Odlukom se omogućuje se podnosiocu zahtjeva-prijave za odobrenje kreditnih sredstava po Javnom pozivu br: 01-45-203/21 od 5. 5. 2021. godine, da u roku od petnaest dana od dana donošenja ove odluke, dostavi nedostajuću dokumentaciju.

Komisija za provođenje javnog poziva Kantonalnoga fonda će nakon dostavljanja nedostajuće dokumentacije pripremi Prijedlog dodatne rang liste.

Ova lista će se koristi kao alternativna lista, usvojenoj Rang liste podnosilaca prijava za dodjelu kreditnih sredstava u 2021.godini za II kreditnu liniju i realizira se po kategorizaciji i broju ostvarenih bodova.