Aktuelno:

Rang lista za Interventna-bespovratna sredstva po ličnom zahtjevu u 2021.-oj

Na osnovu člana 5. Pravilnika o uslovima, načinu, kriterijima za  dodjelu  bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba, (interventna djelovanja u svrhu stambenog zbrinjavanja), broj: 05-01-423-1/21 od  24. 8. 2021.godine i Odluke Upravnog odbora broj: 05-01-423-4/21 od  24. 8. 2021.godine, J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“, a po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava Broj: 05-01-423-3/21 od 24. 8. 2021.godine  objavljuje Rang listu odobrenih aplikanata u 2021.-oj. po ličnom zahtjevu.

Pravo na odobravanje dodjele bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, kao i lica čiji su roditelji pripadnici boračkih populacija, (u boračke populacije spadaju sva lica definirana članovima 2, 3, i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica „Službenom glasniku Unsko-sanskoga kantona“ broj: 31/20), bez obzira s kim žive i koliko godina imaju, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba kojima je priznat status u skladu sa zakonima iz oblasti socijalne zaštite sa prebivalištem na području Unsko-sanskoga kantona (interventna djelovanja u svrhu stambenog zbrinjavanja).

Od ukupno godišnje planiranih novčanih sredstava za pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju 20% istih se dodjeljuje po ličnom zahtjevu za sanaciju neuslovnog stambenog objekta. U 2021.oj godini za ovakav vid bespovratne pomoći je izdvojeno 60.000,00 KM. Kriteriji za bodovanje podnešenih zahtjeva su bili (stanje objekta, učešće u Oružanim snagama RBiH, porodične prilike, nezaposlenost podnosioca zahtjeva, socijalani status podnosioca zahtjeva, status progane osobe)

Bespovratna pomoć može se odobriti licima iz člana 2. stav (2) i stav (3) ovog Pravilnika jedanput u maksimalnom iznosu od 5.000,00 KM ili više puta do maksimalnog iznosa od 5.000,00 KM.

Lica kojem je Kantonalni fond donirao ukupan iznos do 5.000,00 KM, nemaju mogućnosti više se kandidirati za dobijanje ovog vida pomoći u Kantonalnom fondu.

Od ukupnog broja apliciranih kandidata 126 kandidata su ispunjavali uslove po Javnom pozivu, prijave koje su imale nekopletnu dokumentaciju, koje nisu ispunjavale uslove i koji su došli poslije zatvaranja kvartalne list, devetog mjeseca 2021.godine, nisu tretirani. Svi kandidati koji su ispunili uslove se nalaze na spisku ispod ovog teksta i biti će isplaćeni do kraja dvanaestog mjeseca 2021.godine.

Prezime (ime oca) Ime 
 Islamović (Muhamed) Nedžad
 Džafić (Muharem) Suvad
 Puškar (Hasan) Imran
 Smajić (Smail) Zlatan
 Šahman (Sadik) Armin
 Memić (Husejin) Zijad
 Šomić (Šefik) Adem
 Suljić (Đemal) Selma
 Balčinović (Mehmed) Rasim
 Prošić (Hasib) Ismet
 Japić (Bećir) Ale
 Ramić (Mehmed) Fikret
 Burzić (Mehmed) Muhamed
 Rečica (Džemal) Sabrija
 Vojić (Zuhdija) Selver
 Karadžić (Mustafa) Senad
 Dizdarević (Zuhdija) Haris
 Balić (Rasim) Nedžad
 Dekić (Salih) Rasim
 Samardžić (Alija) Hasan
 Dizdarević (Ibrahim) Dževad
 Tahić (Muharem) Hasan
 Ćejvanović (Mujo) Muharem
 Jusić (Hasan) Kasim
 Kaltak (Esad) Senad
 Mašinović (Miralem) Nijaz
 Burzić (Husein) Asima
 Toromanović (Ibrahim) Razo
 Kovačević (Ramo) Emir
 Muratović (Mustafa) Zarif
 Hafizović (Šefik) Razim
 Adilović (Hamo) Mirsad
 Račić (Ale) Jasmin
 Salihović (Husein) Nedžad
 Bajramović (Abid) Adem
 Dervić (Ahmo) Meho
 Žerić (Suljo) Sead
 Turnić (Juso) Ragib
 Babić (Ramo) Mehmed
 Ćehajić (Mahmut) Fuad  
 Burzić (Mehmed) Safet
 Dizdarević (Osman) Hašim
 Memagić (Smail) Fadil  
 Našić (Redžep) Nermin
 Harbaš (Alija) Ramiz
 Smajić (Muharem) Zlatan
 Dizdarević (Mehmed) Safet
 Osmičević (Mustafa) Husein
 Amidžić (Šaban) Mehmed
 Zulić (Adem) Mersim
 Cinac (Mahmut) Elvir
 Bajrić (Šaban) Senad
 Gagić (Adil) Fata
 Begović (Husnija) Esad
 Burzić (Rasim) Zahid
 Jusić (Osman) Hazim
 Pajalić (Ibrahim) Husein
 Duraković (Salko) Šemso
 Hodžić (Omer) Rifat
 Malkoč (Alija) Enver
 Hrnjica (Huse) Senko
 Šehić (Rifet) Mumin
 Jašaragić (Bećo) Zijad
 Harbaš (Alaga) Omer
 Mujčić (Zarif) Enes
 Muharemović (Velaga) Zuhdija
 Krantić (Almaz) Emir
 Babić (Ahmet) Ramo
 Džaferović (Aziz) Abid
 Mujakić (Jusuf) Emir
 Ahmeti (Džemo) Džafer
 Imširović (Salko) Izet
 Dedić (Irfan) Zuhdija
 Džaferović (Aziz) Safet
 Samardžić (Ibro) Hazim
 Zenković (Husein) Esed
 Žerić (Idriz) Sulejman
 Zulić (Mujo) Vesna
 Huskić (Ifet) Fadil
 Žerić (Idriz) Bego
 Alešević (Sulejman) Remzija
 Husarević (Ibrahim) Nurfet
 Dizdarević (Osman) Zilka
 Pivić (Hase) Emin
 Kukavica (Hašim) Seka
 Ćomić (Bejdo) Hajro
 Hafizović (Husein) Edham
 Šahinović (Ibrahim) Dževad
 Balić (Edhem) Dijan
 Muslić (Mehmed) Sulejman
 Duraković (Hašim) Osman
 Đulić (Hasan) Samija
 Nadarević (Džemal) Nedžad
 Cinac (Ibrahim) Zijad
 Ljubijankić (Mumin) Nihad
 Nanić (Kasim) Zuhdija
 Jogić (Hasib) Rasim
 Aldžić (Ahmet) Remzija
 Kudelić (Ibrahim) Remzija
 Čelebić (Hasan) Fikret
 Kudić (Omer) Alija
 Remić (Safet) Seid
 Delić (Sabila) Ramiza
 Šekić (Jusuf) Hasan
 Ćehić (Derviš) Esed
 Kovačević (Ibrahim) Samir
 Pajalić (Mujo) Mirsada
 Kovačević (Bećir) Nermin
 Veladžić (Mumin) Ekrem
 Zukanović (Hakija) Elvir
 Pašić (Huse) Senad
 Kurtović (Ibro) Salhudin  
 Žerić (Arif) Sead
 Jonuzović (Ale) Husein
 Balčinović (Salih) Redžo
 Muslić (Hase) Ismet
 Čaušević (Hasan) Adem
 Babić (Hamza) Refik
 Abdijanović (Mehmed) Jasmin
 Jonuzović (Nazif) Šaban
 Nanić (Šerif) Ismet
 Dizdarić (Osman) Abdurahman
 Smajić (Murat) Enver
 Šehić (Murat) Husein
 Mulalić (Husein) Sejida
 Ikotić (Bećir) Fatima