Aktuelno:

Javni poziv /druga/ II Linija finansiranja u 2022.godini

II LINIJA FINANSIRANJA

J.U. „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“, objavila je Javni poziv za kupovinu stana, stambenog objekta ili izgradnju individualnih stambenih objekata – kolektivna gradnja za pripadnika boračkih populacija i prognanih osoba u 2022.-oj godini (II kreditna linija), 21. januara 2022.godine u sedmičnim novinama Unsko-sanske novine Krajina.

Ukupan iznos sredstava za ovu svrhu je utvrđen Planom i programom rada Kantonalnog fonda za 2022.godinu, a pojedinačni iznosi kredita su od iznosu od 15.000,00 KM do 100.000,00 KM, sa rokom otplate od 20 godina i kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou.

Po isteku roka iz Javnog poziva, vrši se provjera ispravnosti-kompletnosti dostavljenih dokumenata,a potom u cilju utvrđivanja prava prvenstva za sve podnosioce zahtjeva Komisija Kantonalnog fonda po potrebi uvidom na licu mjesta utvrđuje stanje stambenu situaciju, (izrada zapisnika, fotografije objekta). Komisija Kantonalnog fonda će utvrditi prijedlog godišnje rang liste za dodjelu kreditnih sredstava sa iznosom ukupnog broja bodova i iznosom sredstava koji se predlaže za dodjelu.                                                                                                

Po usvajanju prijedloga rang liste od strane Upravnog odbora Kantonalnog fonda, rang lista se objavljuje na oglasnoj ploči Kantonalnog fonda, dnevnim listovima dostupnim boračkoj populaciji i na našoj internet stranici www.kantonalnifondusk.ba

Jedinstveni obrazac prijave za odobravanje kredita može se dobiti neposredno u Kantonalnom fondu ili općinskom organu  uprave nadležnom  za boračko-invalidsku zaštitu  i na našoj internet  stranici www.kantonalnifondusk.ba

Prijave na ovaj Javni poziv, dostaviti u Kantonalni fond ili poštom preporučeno na adresu: J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ Bihać, ul. 501. Slavne br.10.

Bez obzira na to da li su ranijih godina podnešene prijave i dokumenti za kredit, svi podnosioci prijava dužni su dostaviti kompletnu dokumentaciju (ne stariju od 3 mjeseca), osim dokaza o priznatom statusu borca, ratnog vojnog invalida ili člana porodice šehida-poginulog borca.

Kreditnu sposobnost podnosioca zahtjeva utvrđuje će komisiona banka, te Kantonalni fond ne snosi  odgovornost za eventualnu kreditnu nesposobnost podnosioca zahtjeva.

Bliže informacije mogu se dobiti neposredno u Kantonalnom fondu ili na broj telefona: 037/228-067, 037/228-069 ili na našoj internet stranici www.kantonalnifondusk.ba