Aktuelno:

Rang lista I kreditna linija u 2022.-oj

I LINIJA FINANSIRANJA

Upravni odbor Kantonalnog fonda na svojoj XIII redovnoj sjednici održanoj 12. 4. 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Prijedloga rang liste podnosilaca prijava za dodjelu kreditnih sredstava po Javnom pozivu br: 05-04-07-1/22 od 10. 1. 2022. godine

(I kreditnu liniju u 2022.-oj godini)

 • Napomena:
 • Spisak je sačinjen abecednim redom.
 • Lica sa rang liste o vremenu i načinu realizacije kredita će biti obavještena telefonskim putem.
 • Rok za podnošenje prigovora Upravnom odboru Kantonalnog fonda je 15 (petnaest) dana od dana objave liste u sedmičnim novinama.
 • Kantonalni fond ne snosi odgovornost u slučaju kreditne nesposobnosti navedenih lica. 

Na osnovu Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijima dodjele kreditnih sredstava za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja, pripadnika boračkih i socijalno ugroženih populacija, J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija,prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ d o n o s i:

LISTU PRIORITETA

(PREZIME I IME APLIKANTA )
 1. ABDULAHOVIĆ OMER
 2. ALAGIĆ ALMIR
 3. ALAGIĆ AZRA
 4. ALAGIĆ MEHMED
 5. ALAGIĆ SANEL
 6. ALDŽIĆ ELVEDIN
 7. ALDŽIĆ TESPINA
 8. ALIBABIĆ SAMIR
 9. ALIČIĆ HUSNIJA
 10. ALIĆAJIĆ RAMIZ
 11. ALIJAGIĆ ISMETA
 12. ALIJAGIĆ MIRSAD
 13. ALIJAGIĆ MUHIDIN
 14. ALIJAGIĆ SAFET
 15. ALIJAGIĆ SUAD
 16. ALIŠIĆ SMAIL
 17. ANADOLAC FAHRUDIN
 18. ARNAUTOVIĆ SUVADA
 19. BABIĆ EMIRA
 20. BABIĆ MENSUR
 21. BABIĆ MUHAMED
 22. BADIĆ MERSUD
 23. BADNJEVIĆ NAGIB
 24. BAJRAMOVIĆ BEŠIR
 25. BAJREKTAREVIĆ IBRAHIM
 26. BAJRIĆ MEHMED
 27. BAJRIĆ MEHO
 28. BAJRIĆ RAHMAN
 29. BAJRIĆ SAMIR
 30. BAKIJA HUSO
 31. BAKONIĆ ENES
 32. BALIĆ DŽEVAD
 33. BALIĆ MIRSAD
 34. BALIĆ OMER
 35. BALTIĆ HAZIM
 36. BAŠANOVIĆ OSMAN
 37. BEĆIREVIĆ MERSAD
 38. BEĆIROVIĆ ELVIRA
 39. BEĆIRSPAHIĆ FERID
 40. BEĆIRSPAHIĆ OSMAN
 41. BEGANOVIĆ IRFAN
 42. BEGATOVIĆ SADIKA
 43. BEGATOVIĆ SEFIJA
 44. BEGIĆ HAMDO
 45. BEGOVIĆ HASAN
 46. BENDER AMIR
 47. BEŠIREVIĆ MIRSAD
 48. BEŠIREVIĆ ŠEMSO
 49. BILAJAC ELVIR
 50. BILIĆ HUSEIN
 51. BOROVAC SUAD
 52. BRKIĆ SAMIR
 53. BULIĆ JASMIN
 54. BUNIĆ EMIR
 55. BURZIĆ NERMIN
 56. BURZIĆ VAHID
 57. BUŽIMKIĆ HIMZO
 58. CIVIĆ BEŠIR
 59. ČAJIĆ SAFET
 60. ČAJIĆ ZEHRA
 61. ČATAKOVIĆ ZAJKO
 62. ČAUŠEVIĆ EMINA
 63. ČAUŠEVIĆ EMIR
 64. ČAUŠEVIĆ MENSUD
 65. ČAUŠEVIĆ NIHAD
 66. ČAVKIĆ ELDAR
 67. ČAVKIĆ ISMET
 68. ČAVKIĆ MERSAD
 69. ČAVKIĆ ŠUHRET
 70. ČAVKUNOVIĆ ELVIS
 71. ČELEBIĆ MESUD
 72. ČELEBIĆ RAMO
 73. ČELEBIĆ SENADA
 74. ČOLIĆ MELITA
 75. ĆEHAJIĆ ATIF
 76. ĆEHAJIĆ EDIN
 77. ĆEHAJIĆ ISMET
 78. ĆEHAJIĆ RASIM
 79. ĆEHAJIĆ TEHIRZA
 80. ĆEHIĆ NEDIM
 81. ĆEHIĆ SUVADA
 82. ĆENANOVIĆ MEHMED
 83. ĆORAGIĆ ĆAZIM
 84. DAUTOVIĆ ADEM
 85. DEDIĆ (Derviš) AHMET
 86. DEDIĆ (Rasim) AHMET
 87. DEDIĆ AHMET
 88. DEDIĆ AMIR
 89. DEDIĆ ISMET
 90. DEDIĆ SENAD
 91. DELIĆ SEID
 92. DEMIROVIĆ ENISA
 93. DEMIROVIĆ FADILA
 94. DERVIŠEVIĆ IBRAHIM
 95. DERVIŠEVIĆ RAMO
 96. DIZDAREVIĆ RIFET
 97. DIZDAREVIĆ SAID
 98. DIZDAREVIĆ ZULEJHA
 99. DIZDARIĆ DEDO
 100. DIZDARIĆ DŽAFER
 101. DULIĆ ALMIR
 102. DURAKOVIĆ BAJRO
 103. DURAKOVIĆ MEHMED
 104. DURATOVIĆ HAVA
 105. DURIĆ DŽEVAD
 106. DURIĆ EDIN
 107. DŽANIĆ SMAIL
 108. ĐULOVIĆ SEAD
 109. EGRLIĆ HUZEIR
 110. EZIĆ ELVIS
 111. FAZLIĆ EMIRA
 112. FAZLIĆ ISHAK
 113. FELIĆ FIKRET
 114. FETAHOVIĆ SALIH
 115. GAGIĆ ASMIR
 116. GLUMAC ENES
 117. GORETIĆ MUHAREM
 118. HABIBIJA FERID
 119. HADŽIĆ AHMET
 120. HADŽIĆ ESAD
 121. HADŽIĆ FADILA
 122. HADŽIĆ MUHAREM
 123. HADŽIĆ NAZMIJA
 124. HADŽIĆ SEMIR
 125. HADŽIĆ SMAIL
 126. HADŽIĆ ZUHDIJA
 127. HADŽIPAŠIĆ HAMDIJA
 128. HAFURIĆ ISMET
 129. HAJRUDINOVIĆ ZARIF
 130. HALAVAĆ ELVIS
 131. HALAVAĆ MUHAMED
 132. HALAVAĆ NEDŽAD
 133. HALAVAĆ ŠERIF
 134. HALILAGIĆ ERNESA
 135. HALILAGIĆ MEHO
 136. HALILOVIĆ ALMIRA
 137. HALKIĆ IZET
 138. HALKIĆ OMER
 139. HALKIĆ SMAIL
 140. HANDUKIĆ FEHIM
 141. HANDUKIĆ ŠEMSO
 142. HARBAŠ AGAN
 143. HARBAŠ AMIR
 144. HARBAŠ HAVA
 145. HARBAŠ NAĐA
 146. HARČEVIĆ HAZIM
 147. HARČEVIĆ MIRZETA
 148. HASANAGIĆ HASIBE
 149. HASANAGIĆ HAZIM
 150. HASANAJ MERIM
 151. HAŠČIĆ MUHAMED
 152. HAURDIĆ NEDŽAD
 153. HELJEZOVIĆ KEMAL
 154. HELJEZOVIĆ SUAD
 155. HIDIĆ ERMIN
 156. HIRKIĆ ŠEFIK
 157. HODŽIĆ AHMET
 158. HODŽIĆ IBRAHIM
 159. HODŽIĆ NIHAD
 160. HODŽIĆ RAJIF
 161. HOŠIĆ ALE
 162. HOŠIĆ AMIR
 163. HOTIĆ MUHAMED
 164. HRKIĆ REUFIK
 165. HRKIĆ SEAD
 166. HRNČIĆ FARUK
 167. HRNJICA SEJAD
 168. HRNJICA SMAIL
 169. HRNJICA ZUHDIJA
 170. HRNJIĆ OMER
 171. HUSIĆ EDIN
 172. HUSIĆ ILFAD
 173. HUSKIĆ HUSEIN
 174. IKANOVIĆ HUZEIR
 175. IMŠIROVIĆ SMAJIL
 176. ISLAMOVIĆ FADIL
 177. ISLAMOVIĆ MEHMED
 178. ISLAMOVIĆ MEHMED
 179. ISLAMOVIĆ SEAD
 180. JAGANJAC ASAF
 181. JERKOVIĆ DALIBOR
 182. JERKOVIĆ LUKA
 183. JUSIĆ DŽEVAD
 184. JUSIĆ IBRO
 185. JUSIĆ MIRELA
 186. JUSUFAGIĆ IRMA
 187. JUŠIĆ ALE
 188. KADIĆ FARUK
 189. KADIĆ SULEJMAN
 190. KALJIKOVIĆ SEAD
 191. KAPIĆ ĆAZIM
 192. KAPIĆ NIHAD
 193. KARABAŠIĆ FADIL
 194. KARAJIĆ FIKRET
 195. KASIĆ ERMIN
 196. KASUPOVIĆ ENES
 197. KASUPOVIĆ HAMDIJA
 198. KAUKOVIĆ BAJRO
 199. KEDIĆ ADIS
 200. KEDIĆ BAJRO
 201. KESEDŽIĆ HAMZO
 202. KESEROVIĆ ADLA
 203. KESEROVIĆ SENAD
 204. KEŠKIĆ SABID
 205. KIŠMETOVIĆ EJUB
 206. KIŠMIĆ SENAD
 207. KLIČIĆ DŽEVAD
 208. KLIČIĆ ESED
 209. KOLČAKOVIĆ ENVER
 210. KOMIĆ DŽEVAD
 211. KOMIĆ HUSEIN
 212. KORČIĆ BESIM
 213. KOVAČEVIĆ HUSE
 214. KOZLICA ADIS
 215. KOZLICA ALMIR
 216. KOZLICA MELITA
 217. KRANTIĆ SENAD
 218. KRUPIĆ NAMIRA
 219. KURTAGIĆ KEMAL
 220. KURTOVIĆ ARMIN
 221. KURTOVIĆ HASAN
 222. KURTOVIĆ HUSE
 223. KURTOVIĆ KASIM
 224. KURTOVIĆ MEHMED
 225. KURTOVIĆ SELIMA
 226. KURTOVIĆ SEVAD
 227. LEMEŠ ĆERIM
 228. LIĐAN SAMIR
 229. LIPOVAČA NIDHAT
 230. LONIĆ ALEN
 231. LONIĆ SANDI
 232. LJUBIJANKIĆ HUSEIN
 233. LJUBIJANKIĆ REUFAN
 234. MACANOVIĆ RAZIM
 235. MAGLAJLIĆ ISMET
 236. MAHMIĆ ĆAZIM
 237. MAHMIĆ SENAD
 238. MAHMUTOVIĆ ALDIN
 239. MAHMUTOVIĆ EKREM
 240. MAHMUTOVIĆ HUSNIJA
 241. MAHMUTOVIĆ SAFET
 242. MAHMUTOVIĆ SAMRA
 243. MAHMUTSPAHIĆ JUSUF
 244. MAJETIĆ HAZIM
 245. MEDANOVIĆ AZEMIR
 246. MEHADŽIĆ ASMIRA
 247. MEHIĆ BEĆIR
 248. MEHIĆ HALIL
 249. MEHIĆ HASAN
 250. MEHIĆ SANELA
 251. MELKIĆ SIDIKA
 252. MEMAGIĆ NERMIN
 253. MEMAGIĆ SENAD
 254. MEŠANOVIĆ IZET
 255. MEŠIĆ EDIN
 256. MEŠIĆ EKREM
 257. MEŠIĆ MEVLIDA
 258. MEŠIĆ MIRSAD
 259. MEŠIĆ NIHAD
 260. MIDŽIĆ ASIM
 261. MIDŽIĆ MELITA
 262. MIDŽIĆ SELAM
 263. MIDŽIĆ SUAD
 264. MISALJEVIĆ HUSEIN
 265. MISALJEVIĆ ŠEMSO
 266. MISKIĆ HASAN
 267. MLINAR DENIS
 268. MUHAREMOVIĆ ZUHDIJA
 269. MUJANOVIĆ HAZIM
 270. MUJANOVIĆ ISMET
 271. MUJIĆ SALKO
 272. MUJNOVIĆ ASMIRA
 273. MUJNOVIĆ DINKO
 274. MUJNOVIĆ HAJRUDIN
 275. MULABEĆIREVIĆ ADNAN
 276. MULALIĆ RASIMA
 277. MULALIĆ SEJIDA
 278. MUMINOVIĆ ISMET
 279. MUMINOVIĆ MIRSAD
 280. MUMINOVIĆ NURFAD
 281. MUMINOVIĆ ZEHRUDIN
 282. MURATAGIĆ SEJDEFA
 283. MURATOVIĆ ESAD
 284. MURATOVIĆ ILFAD
 285. MURIĆ ZUHDIJA
 286. MUSLIĆ REJHAN
 287. MUSLIĆ RIFET
 288. MUSTAFIĆ IZET
 289. MUSTAFIĆ NIHAD
 290. MUŠEDINOVIĆ EDIN
 291. MUŠETA ADIL
 292. MUŠIĆ ENVER
 293. MUŠIĆ HASAN
 294. MUŠIĆ HAZIM
 295. MUZAFEROVIĆ   SELVER
 296. NADAREVIĆ FADIL
 297. NANIĆ ZIJAD
 298. NUHANOVIĆ ESAD
 299. NUHANOVIĆ SENAD
 300. NUHIĆ ASIM
 301. NUHIĆ ISMET
 302. NURKIĆ MUHAREM
 303. OGREŠEVIĆ HASAN
 304. OKANOVIĆ HUSE
 305. OKANOVIĆ MIRHAD
 306. OKANOVIĆ MUJO
 307. OKUGIĆ OSMAN
 308. OMANOVIĆ NEDIM
 309. OMERADŽIĆ IBRAHIM
 310. OMERAGIĆ SAFET
 311. OMERDIĆ MIRZET
 312. ORLIĆ SUAD
 313. OSMANČEVIĆ NEDŽAD
 314. OSMANČEVIĆ SENAD
 315. OSMANOVIĆ BESIMA
 316. OZLAN-ALIBABIĆ MEDINA
 317. OŽEGOVIĆ ŠEFIK
 318. PAJALIĆ MIRSADA
 319. PAJALIĆ ŠEFKIJA
 320. PEHLIĆ ADMIR
 321. PEHLIĆ FIKRET
 322. PEHLIĆ IFET
 323. PEHLIVANOVIĆ MIRSAD
 324. PERVIZ FIKRET
 325. PONJEVIĆ ZAHID
 326. POPRŽENOVIĆ ANEL
 327. PORČIĆ AIDA
 328. PORIĆ ASIM
 329. PROŠIĆ HAJRUDIN
 330. PUĆURICA IBRAHIM
 331. RAČIĆ MUNIRA
 332. RAKIĆ HALID
 333. RAKOVIĆ VEJSIL
 334. RAMAKIĆ MENSUR
 335. RAMIĆ ENES
 336. RAMIĆ JUSUF
 337. RAMIĆ NEĐAD
 338. RAMIĆ SENAD
 339. REDŽEPAGIĆ HUSEIN
 340. REDŽIĆ FIKRET
 341. REDŽIĆ HASAN
 342. REDŽIĆ SADETA
 343. REKANOVIĆ IRFAN
 344. REKIĆ NEDŽAD
 345. SAGRKOVIĆ REŠID
 346. SALIHAGIĆ JASMINKA
 347. SALIHOVIĆ SENAD
 348. SALKIĆ SENAD
 349. SALKIĆ ŠEMSUDIN
 350. SAMARDŽIĆ ENES
 351. SARKIĆ ZAHID
 352. SEFERAGIĆ IRFAN
 353. SELIMOVIĆ ĆAMIL
 354. SELIMOVIĆ MEHURA
 355. SELIMOVIĆ SAMIR
 356. SEMANIĆ DUBRAVKO
 357. SILIĆ ELVIRA
 358. SIVIĆ HIDAJET
 359. SIVIĆ SUAD
 360. SMAJIĆ EMIR
 361. SMAJIĆ ESAD
 362. SMAJIĆ MUSTAFA
 363. SMAJIĆ ZLATAN
 364. SMLATIĆ SEBILA
 365. SOLAKOVIĆ IBRAHIM
 366. SULEJMANOVIĆ MIRSAD
 367. SULIĆ NEZIR
 368. SULIĆ RAMO
 369. SULJADŽIĆ ELVIR
 370. SULJIĆ ELVIR
 371. ŠABIĆ DŽEMAL
 372. ŠABIĆ FATIMA
 373. ŠABIĆ RAGIB
 374. ŠABIĆ SIFETA
 375. ŠAHINOVIĆ JASMINA
 376. ŠAHINOVIĆ SEJAD
 377. ŠAKONJIĆ ISMET
 378. ŠARIĆ ADNAN
 379. ŠARIĆ NEZIRA
 380. ŠEHIĆ SADIK
 381. ŠEKERIĆ ZEKERIJAH
 382. ŠIMIĆ ZRINKO
 383. ŠKRGIĆ SENAD
 384. ŠOMIĆ ADEM
 385. ŠTRKLJEVIĆ KEMAL
 386. ŠUDIĆ HASIB
 387. ŠUMIĆ FAHRUDIN
 388. ŠUŠNJAR ELIJA
 389. TABAKOVIĆ EDIN
 390. TAHIROVIĆ SAFET
 391. TATIĆ BAKIR
 392. TATLIĆ IBRAHIM
 393. TOMIĆ LJUBA
 394. TOPALOVIĆ REDŽEP
 395. TOPIĆ EKREM
 396. TOPIĆ HAMIDA
 397. TOPIĆ HAZIM
 398. TOROMANOVIĆ EMIR
 399. TOROMANOVIĆ IZET
 400. TOROMANOVIĆ JASMIN
 401. TOROMANOVIĆ MUSTAFA
 402. TURNIĆ INES
 403. TUTIĆ OMER
 404. VARCAR FAHRUDIN
 405. VARDIĆ IBRAHIM
 406. VELADŽIĆ EKREM
 407. VELADŽIĆ JASMIN
 408. VELIĆ ARMIN
 409. VELIĆ JASMINKA
 410. VILIĆ MUNIB
 411. VOJIĆ SAMIR
 412. VOJIĆ ŠEMSA
 413. VOJNIKOVIĆ ZUHRA
 414. ZANAČIĆ SENAD
 415. ZIRIĆ ELDAR
 416. ZIRIĆ SALIH
 417. ZJAKIĆ EDIN
 418. ZJAKIĆ MUHAREM
 419. ZULIĆ ANEL
 420. ZULIĆ RAMIZ
 421. ZULIĆ SENAD
 422. ZVIRKIĆ MERIMA
 423. ŽDRALIĆ IBRO
 424. ŽERIĆ BEGO
 425. ŽERIĆ EŠEF
 426. ŽERIĆ UZEIR