Aktuelno:

Rang lista II kreditna linija u 2022.-oj

II LINIJA FINANSIRANJA

Upravni odbor Kantonalnog fonda na svojoj XIII redovnoj sjednici održanoj 12. 4. 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Prijedloga rang liste podnosilaca prijava za dodjelu kreditnih sredstava po Javnom pozivu br: 05-04-07-2/22 od 10. 1. 2022. godine

(II kreditnu liniju u 2022.-oj godini)

 • Napomena:
 • Spisak je sačinjen po bodovnom prioritetu.
 • Lica sa rang liste o vremenu i načinu realizacije kredita će biti obavještena telefonskim putem.
 • Rok za podnošenje prigovora Upravnom odboru Kantonalnog fonda je 15 (petnaest) dana od dana objave liste u sedmičnim novinama.
 • Kantonalni fond ne snosi odgovornost u slučaju kreditne nesposobnosti navedenih lica. 

Na osnovu Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijima dodjele kreditnih sredstava za kupovinu stana, stambenog objekta ili izgradnju individualnog stambenog objekta-kolektivna gradnja, pripadnika boračkih i socijalno ugroženih populacija, J.U.“Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ d o n o s i:

LISTU PRIORITETA

( PREZIME I IME APLIKANTA )

a/ Prva kategorija

 1. Čavkunović Elvira
 2. Abdić Šemsudin
 3. Klarić Svjetlana
 4. Ferizović Harun
 5. Huskić Alsid 
 6. Kajtezović Maidin

b/Druga kategorija

 • Poturović Đenan
 • Majanović Goran
 • Gerdijanović Miranda
 • Kunić Husein
 • Mašić Mirela