Aktuelno:

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu Člana 10. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, plaćama i drugim naknadama zaposlenika Javne Ustanove „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ o b j a v lj u j e m o:

Prijava se može dostaviti u roku od 8 /osam/ dana od 3. 6. 2022.godine

Dnevni avaz – petak, 3. 6. 2022.godine