Aktuelno:

KONAČNA KVARTALNA LISTA ZA INTERVENTNA SREDSTVA U 2022.-oj

Na osnovu člana 36. Pravila J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“, broj: 01/U-05-80/21 od 17.02.2021. godine (u daljem tekstu: Kantonalni fond) i člana 20. Pravilnika o uslovima, načinu, kriterijima za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba (interventna djelovanja u svrhu stambenog zbrinjavanja), broj: 05-04-25/22 od 17.5.2022. godine, direktor J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ donosi:

KONAČNU KVARTALNU LISTU PRIJAVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA  DODJELU INTERVENTNIH SREDSTAVA PO LIČNOM ZAHTJEVU ZA SANACIJU NEUSLOVNOG STAMBENOG OBJEKTA

 • Vremenski period obrađenih zahtjeva je do 29.07.2022.godine
 • Lista je sačinjena abecedeno.
 • Korisnici sredstava će biti obaviješteni od strane Komisije Kantonalnog fonda o daljim koracima.

Direktor: Šahinović Suvad

 1. ABDIĆ (MEHMED) DŽEMAL
 2. ALDŽIĆ (AHMET) REMZIJA
 3. ALIJANOVIĆ (AVDAGE) AMGIJAD
 4. AMIDŽIĆ (ŠABAN) SUAD
 5. BEĆKANOVIĆ (AGAN) ISMET
 6. BEGANOVIĆ (BEĆIR) MUHAMED
 7. BEJTIĆ (RIFET) REMZO
 8. BIĆANIĆ (NIKOLA) TOMISLAV
 9. BRKIĆ (SULEJMAN) SEJAD
 10. BURZIĆ (MEHMED) SAFET
 11. BURZIĆ (RASIM) ZAHID
 12. BURZIĆ (SABID)MUFIDA
 13. ĆEJVANOVIĆ (MUJO) MUHAREM
 14. CIVIĆ (HUSEIN) BEŠIR
 15. DEDIĆ (AHMET) AHMET
 16. DEDIĆ (TALE) ADIL
 17. DELALIĆ (ARFIA) HUSEIN
 18. ĐUG (IBRAHIM) EMIN
 19. EMRIĆ (MAHMUT) ZARIF
 20. EMRULOVIĆ (SABRIJA) ADNAN
 21. FAJKOVIĆ (JUSUF) MERSADA
 22. FAZLIĆ (ZAIM) ZUHDIJA
 23. GORETIĆ (VEJSIL) ŠABAN
 24. GOSTINJAC (ENES) ĐAVID
 25. HADŽIĆ (HASIB) AMIR
 26. HAMULIĆ (HUSE) MUHAMED
 27. HAMZIĆ (MEHO) SENAD
 28. HARBAŠ (HUSEIN) BAJRO
 29. HASANAGIĆ (JUSUF) SMAIL
 30. HODŽIĆ (HILMIJA) HILMIJA
 31. HODŽIĆ (IBRAHIM) SAMIR
 32. IČANOVIĆ (HASAN) RASIM
 33. IČANOVIĆ (HILMIJA) SEDINA
 34. ISAKOVIĆ (ALE) FERID
 35. ISAKOVIĆ (ALE) RIFET
 36. JAPIĆ (DŽEBE) MEHMED
 37. JAŠIĆ (MEHO) MEHMED
 38. JUSIĆ (OMER) MEHO
 39. KARABEGOVIĆ (NURIJA )EMIR
 40. KAUKOVIĆ (ABID) ISMET
 41. KAUKOVIĆ (HASAN) BAJRO
 42. KRKIĆ (HASAN) NAIM
 43. KRŽALIĆ (HUSNIJA) SMAIL
 44. KUDELIĆ (REDŽO) HASIB
 45. KUMALIĆ (BEGO) OSMAN
 46. KURTOVIĆ (REDŽIFA) AZRA
 47. LIŠANČIĆ (ASIM) ASMIR
 48. LJUBIJANKIĆ (MUMINA) NIHAD
 49. MACANOVIĆ (VEHAB) RAZIM
 50. MAHMUTOVIĆ (MEHMED) HUSNIJA
 51. MAJETIĆ (HASAN) HAZIM
 52. MAJSTOROVIĆ (AHMET) ZAIM
 53. MIRSAD (ESAD) BAŠIĆ
 54. MUJNOVIĆ (RAMO) ELVIRA
 55. MUŠANOVIĆ (HUSEIN) NIJAZ
 56. MUŠIĆ (MUHAREM) ĐEVAD
 57. MUSTEDANAGIĆ (RASIM) HASAN
 58. NUHANOVIĆ (NURIJA) ADMIR
 59. OKANOVIĆ (MUNIB) IZET
 60. OKIĆ (RAHMANE) MUJAGA
 61. OMEROVIĆ(FERID)IZET
 62. PAJALIĆ (IBRAHIM) ZIJAD
 63. PIVIĆ (SULEJMAN) ŠERIF
 64. RAMIĆ (HUSNIJA) ISMET
 65. RAMIĆ (MURAAT) MUHAREM
 66. RAMIĆ (RASIM) RAMIZ
 67. ŠAHINOVIĆ (ELVIS) ELVIS
 68. SAMARDŽIĆ (REDŽO) MUNIR
 69. SEDIĆ (HUSEIN) HALID
 70. SEFIĆ (ARIF) SAKIB
 71. ŠEKIĆ (JUSUF) HASAN
 72. SELIMAGIĆ (HASAN) REMZO
 73. SELIMOVIĆ (ŠERO) ALIJA
 74. SJENAR (MEHMED) SUAD
 75. ŠOMIĆ (MUHAMED) MUSTAFA
 76. SPAHIĆ (MAHMUT) ENES
 77. SULJADŽIĆ (HASIB) SENADA
 78. SULJIĆ (HUSEIN) HUSEIN
 79. ŠUŠIĆ (ALIJE) EDIN
 80. TAHIROVIĆ (ALE) OSMAN
 81. TOROMANOVIĆ (ABDULAH)HAJRUDIN
 82. TUTIĆ(MEHMED) DŽEVAD
 83. VELAGIĆ (OMER) RAMO