Aktuelno:

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu Člana 10. 11, 12 i 13. Pravilnika o radu Javne Ustanove „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“, broj: 05-04-213/21 i Odluke direktora Kantonalnoga fonda, broj: 01-03-325/22 o b j a v lj u j e m o:

Prijava se može dostaviti u roku od 8 /osam/ dana od 2. 12. 2022.godine