Aktuelno:

KONAČNA II KVARTALNA LISTA ZA INTERVENTNA SREDSTVA U 2022.-oj

INTERVENTNA LINIJA

Na osnovu člana 36. Pravila J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“, broj: 01/U-05-80/21 od 17.02.2021. godine (u daljem tekstu: Kantonalni fond) i člana 20. Pravilnika o uslovima, načinu, kriterijima za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba (interventna djelovanja u svrhu stambenog zbrinjavanja), broj: 05-04-25/22 od 17.5.2022. godine, direktor J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ d o n o s i:

KONAČNU II KVARTALNU LISTU PRIJAVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA DODJELU INTERVENTNIH SREDSTAVA PO LIČNOM ZAHTJEVU ZA SANACIJU NEUSLOVNOG STAMBENOG OBJEKTA U 2022.-oj

*Lista je sačinjena abecedeno.

*Korisnici sredstava će biti obaviješteni od strane Komisije Kantonalnog fonda o daljim koracima.

Direktor: Šahinović Suvad

1. ALEŠEVIĆ (MUMIN) FADIL
2. BAJRIĆ (MUHAMED) EDHAM
3. BALČINOVIĆ (MEHMED) RASIM
4. BEĆIRSPAHIĆ (RASIM) JASMIN
5. BILANOVIĆ (RIFET) NIHAD
6. DEDIĆ (OSMAN) RASIM
7. DELIĆ (SEMIR) FIKRET
8. DEMIROVIĆ (RASIM) SAMIR
9. DIZDAREVIĆ (FIKRET) JUNUZ
10. GLUMAC (RAMO) ENES
11. GUTLIĆ (IBRAHIM) SAFET
12. HAFIZOVIĆ (HUSEIN) EDHAM
13. HAIRLAHOVIĆ (MIRSAD) ELVIS
14. HALILOVIĆ (MAHMUT) SUAD
15. HARBAŠ (MURAT) MUJO
16. HRNJICA (HALIL) DERVIŠ
17. HRNJICA (REŠID) MIRSAD
18. KASIĆ (RAMO) HUSEIN
19. LEPUZANOVIĆ (MUHAREM) ZUHDIJA
20. LJUBIJANKIĆ (MUSTAFA) ABDIJA
21. MUSLIĆ (MEHO) ENES
22. MUSLIĆ (MUHAMED) REJHAN
23. MUSTAFIĆ (MUSTAFA) FERID
24. NADAREVIĆ (HASE) SEAD
25. ODOBAŠIĆ (HUSEIN) MEHMED
26. PONJEVIĆ (MEHMED) HASAN
27. RAMULIĆ (RASIM) SAMIR
28. REDŽIĆ (MAHMUT) FIKRET
29. REKANOVIĆ (MEHMED) SENADA
30. REKANOVIĆ (SAFET) MIRSAD
31. REMIĆ (RIFET) ISMET
32. SALKIĆ (MEHMED) SENAD
33. ŠIŠIĆ (HUSNIJA) MUSTAFA
34. SMAJIĆ (MEHMED) IZET
35. ŠOMIĆ (ŠEFIK) ADEM
36. SULIĆ (BEĆO) AZRA
37. SULIĆ (HASIB)ALADIN
38. VOJIĆ (HUSNIJA) ENVER