Aktuelno:

Javni Poziv za I liniju finansiranja u 2023.-oj

I LINIJA FINANSIRANJA

Predmet Javnog poziva je odobravanje-dodjela kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba pripadnika boračkih populacija i članova njihovih porodica, kao i lica čiji su roditelji pripadnici boračkih populacija (u boračke populacije spadaju sva lica definirana članovima 1., 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 31/20)) i prognanih osoba, iz sredstava Kantonalnog fonda planiranih Programom rada za 2023.godinu.

Pod rješavanjem stambenih potreba, a u okvirima Pravilnika o minimumu stambenih uslova za sanaciju i izgradnju stambenih objekata (“Službeni glasnik BiH”, br. 93/06), podrazumijeva se:                                                           

 • izgradnja, dogradnja porodično-stambenih objekata,
 • sanacija, rekonstrukcija, adaptacija porodično-stambenih objekata, kao i stambenih jedinica u objektima kolektivnog stanovanja.

Ukupan iznos sredstava koji ćemo plasirati za naše štićenike a za ovu svrhu će biti utvrđen Planom i programom rada Kantonalnog fonda za 2023.godinu.

Pojedinačna finansiranja su u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM (od pethiljada do petnaesthiljada konvertibilnih maraka) po slijedećim uslovima:

 • Rok otplate: 5 godina,
 • Profitna marža: 2% p.a. uz obračun i plaćanje mjesečno unazad.

Pojedinačna finansiranja su u iznosu od 15.000,00 KM do 40.000,00 KM (od petnaesthiljada do četrdesethiljada konvertibilnih maraka) po slijedećim uslovima:

 • Rok otplate: 8 godina,
 • Profitna marža: 3,5% p.a. uz obračun i plaćanje mjesečno unazad.

Prijave na ovaj Javni poziv, dostaviti u Kantonalni fond ili poštom preporučeno na adresu: J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ Bihać, ul.501. Slavne br.10. Javni poziv ostaje otvoren  30 /trideset/ dana od objavljivanja. Bliže informacije mogu se dobiti neposredno u Kantonalnom fondu ili na broj telefona: 037/228-067 ili na našoj web stranici www.kantonalnifondusk.ba

Po isteku roka iz Javnog poziva, vrši se provjera ispravnosti-kompletnosti dostavljenih dokumenata,a potom u cilju utvrđivanja prava prvenstva za sve podnosioce zahtjeva Komisija Kantonalnog fonda uvidom na licu mjesta  utvrđuje stanje objekta i stambenu situaciju.                                                                                              

Komisija Kantonalnog fonda će utvrditi prijedlog godišnje rang liste za dodjelu kreditnih sredstava sa iznosom ukupnog broja bodova i iznosom sredstava koji se predlaže za dodjelu.                                                                                                 

Po usvajanju prijedloga rang liste od strane Upravnog odbora Kantonalnog fonda, rang lista se objavljuje na oglasnoj ploči Kantonalnog fonda i dnevnim listovima dostupnim boračkoj populaciji i na našoj web stranici www.kantonalnifondusk.ba

Napomene

 1. Jedinstveni obrazac prijave za odobravanje kredita može se dobiti neposredno u Kantonalnom fondu ili općinskom organu  uprave nadležnom  za boračko-invalidsku zaštitu  i na našoj web stranici www.kantonalnifondusk.ba
 2. Prijave će se primati poštom ili lično u prijemnoj kancelariji Kantonalnog fonda sa naznakom: na ruke Komisije za obradu prijava po Javnom pozivu za kreditna sredstva  u 2023.godini.                                                                 
 3. Bez obzira na to da li su ranijih godina podnešene prijave i dokumenti za kredit, svi podnosioci prijava dužni su dostaviti kompletnu dokumentaciju (ne stariju od 9 /devet/ mjeseci).
 4. Kreditnu sposobnost podnosioca zahtjeva utvrđuje komisiona banka, te Kantonalni fond ne snosi  odgovornost za eventualnu kreditnu nesposobnost podnosioca zahtjeva.
 5. Rokovi za realizaciju kredita na osnovu poslanih spiskova prema banci, ne mogu biti duži od 60 /šezdeset/ dana od dana prijema navedenog spiska u banci.
 6. Nekompletne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.