Aktuelno:

Rang lista kandidata za I kreditnu liniju u 2023.godini

I LINIJA FINANSIRANJA

Na osnovu člana 27. Pravila J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugoženih kategorija”, broj: 01/U-05-80/21 od 17.2.2021. godine i člana 9. Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijima dodjele kreditnih sredstava za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja (I kreditna linija), broj: 05-04-92-2/23 od 7.2.2023. godine, na prijedlog Komisije za provođenje Javnog poziva za odobravanje kreditnih sredstava u svrhu dogradnje, sanacije i adaptacije stambenih objekata pripadnika boračkih populacija i prognanih osoba za 2023. godinu, Upravni odbor Kantonalnog fonda na svojoj I (prva) redovna sjednici, održanoj dana 6 . 9. 2023. godine donijeli su:

Rang lista podnosilaca blagovremenih i potpunih prijava po Javnom pozivu za odobravanje kreditnih sredstava u svrhu dogradnje, sanacije i adaptacije stambenih objekata pripadnika boračkih populacija i prognanih osoba za 2023.godinu.

Aplikanti čije prijave su zaprimljenje izvan roka predviđenog javnim pozivom ne nalaze se na listi u prilogu, kao i kandidati čija dostavljena dokumentacija nije bila u skladu sa javnim pozivo.

Podnosioci zahtjeva/prijave na javni poziv imaju pravo prigovora Upravnom odboru Kantonalnog fonda u roku od 15 dana od dana oglašavanja rang liste. Upravni odbor Kantonalnog fonda će donijeti konačnu odluku o dodjeli kreditnih sredstava po prigovorima.

Konačne liste važe do isteka kalendarske godine za koju su utvrđene/2023.godine ili do do isteka sredstava obezbjeđenih za ovu namjenjenu Programom rada Kantonalnog fonda za 2023.-u godinu.

R.Br.Prezime (ime oca)ImeKategorijaOpćina/GradUkupno
1Halilagić(Mustafa)RazimRVIBihać79,00
2Huseinović(Hasan)NervinRVIBihać79,00
3Dervišević(Muharem)RamoDBBihać78,50
4Delić(Muharem)EsadBihać78,50
5Tutić(Rifet)HanaKPBihać78,00
6Hodžić(Ramo)ZijadRViBihać77,00
7Tutić(Ale)AlijaBihać77,00
8Kliko(Mehmed)EmirDBBihać76,50
9Dizdarić(Salih)NejraBihać76,00
10Durić(Bešir)DejanRVIBihać73,00
11Pečenković(Esad)DamirRVIBihać72,50
12Vuković(Muhamed)MustafaBihać72,00
13Sulić(Nezir)JasminBihać71,50
14Alivuk(Derviš)IbrahimKPBihać71,50
15Kurtović(Hazim)HuseinDBBihać70,50
16Pašagić(Asim)AsmirRVIBihać70,50
17Jurić(Joso)DraganDBBihać70,00
18Dedić(Aladin)AdaKPBihać70,00
19Piralić(Rasim)MuhamedDBBihać69,50
20Delić(Idriz)KemaludinRVIBihać69,00
21Zuberi(Nafi)ĐemilRVIBihać68,50
22Muslić(Salke)IbrahimRVIBihać68,50
23Goretić(Osmana)JusufRVIBihać68,00
24Žapčević(Muhamed) HalimaBihać68,00
25Beganović(Muho)AleDBBihać68,00
26Kurić(Hasib)IsmetDBBihać68,00
27Hodžić(Esada) EnverRVIBihać67,50
28Goretić(Memaga)AsimRVIBihać67,50
29Vilić(Šaban)HuseBihać67,50
30Muslić(Jusuf)HasanDBBihać67,50
31Prošić(Hasan)JasminDBBihać67,50
32Raković(Muhamed)NijazDBBihać67,00
33Mahmutović(Ferid)AleRVIBihać67,00
34Mustafić(Smail)SamirDBBihać66,50
35Kajtazović(Mehmed)JasminDBBihać66,50
36Šušnjar(Selim)RefikRVIBihać66,50
37Mušić(Rasim)SafetDBBihać66,50
38Kurtović(Derviš)RemzijaRVIBihać66,00
39Dervišević(Mahmut)HasanDBBihać66,00
40Seferagić(Huse)FikretRVIBihać66,00
41Omeragić (Mehmed) HuseinRVIBihać65,50
42Bajramović(Hazima)ErminRVIBihać65,50
43Šečić(Kemal)AdnanRVIBihać65,00
44Salihović(Halid)HamidRVIBihać65,00
45Hafurić(Nurija)SafetDBBihać64,50
46Dizdarić(Sulejman) SenadDBBihać64,50
47Poprženović(Mehmed)FuadDBBihać64,50
48Ramić(Murat)SulejmanDBBihać64,00
49Žerić(Suljo)SeadDBBihać64,00
50Čavkić(Jusuf)AdilaKPBihać64,00
51Hadžić(Smail)SahibaBihać64,00
52Dervišević(Jusuf)IbrahimDBBihać63,50
53Šiljdedić(Irfan)DževadDBBihać63,50
54Čirić(Samir)SandiKPBihać63,00
55Alibegović(Muhamed)HajrudinDBBihać63,00
56Sefić(Hazim)EdhamDBBihać63,00
57Tutić(Redžep)AlmirDBBihać63,00
58Ćehajić(Muhamed)OsmanRVIBihać62,50
59Šahinović(Mahmut)FikretDBBihać62,50
60Šušnjar(Ale)EmirDBBihać62,00
61Silić(Sead)SebiraBihać62,00
62Muminović(Sead)ErminKPBihać62,00
63Rekić(Senad)SamirBihać62,00
64Vojić(Edhas)EdinBihać62,00
65Imširović(Senijad)SelmaBihać62,00
66Bećirspahić(Husnija)SafetDBBihać62,00
67Alibabić(Habib)AmirDBBihać61,50
68Kečanović(Ramo)HalilDBBihać61,50
69Sarić(Osman)SeadDBBihać61,50
70Dervišević(Sulejman)MuhamedRVIBihać61,50
71Zulić(Džemal)NevzadRVIBihać61,50
72Abdijanović(Meho)MirhadDBBihać61,50
73Sefić(Huse)NijazDBBihać61,00
74Balić(Mehmed)BesimRVIBihać61,00
75Džafica(Bekir)JusufDBBihać61,00
76Rahmanović(Husein)FikretDBBihać61,00
77Malkoč(Ejub)RahmanDBBihać61,00
78Mušeta(Sulejman)AdilDBBihać61,00
79Hrnjica(Enes)ElmaKPBihać61,00
80Džaferagić(Mustafa)SalihRVIBihać60,50
81Skalić(Halim)MehmedDBBihać60,50
82Žerić(Nazifa)IbrahimDBBihać60,50
83Ćehić(Avdo)SakibDBBihać60,50
84Dizdarić(Enko)InesKPBihać60,50
85Alivuk(Hazim)HazmirKPBihać60,50
86Džaferović(Hasan) HaseRVIBihać60,00
87Mahmutović(Ferhat)AdisaDBBihać60,00
88Felić(Hasib)DževadRVIBihać60,00
89Aličić(Mujaga)IsmetaBihać60,00
90Žerić(Meho)MuhamedDBBihać59,50
  91Džaferović(Đulaga)SenadDBBihać59,50
92Delić(Muhamed)EnesDBBihać59,50
93Bolić(Ismet)EdvinDBBihać59,50
94Pečenković(Husein)EdinDBBihać59,00
95Mujkanović(Jakub)FahrudinDBBihać58,50
96Ćehajić(Sadik)SajraDBBihać58,50
97Halilagić(Edhem)ŠefikDBBihać58,50
98Halilagić(Sulejman)SulejmanDBBihać58,50
100Rekić(Ragib)SamirDBBihać58,50
101Zirić(Kadir)SenadaKPBihać58,50
102Kozlica(Ibrahim)RedžoDBBihać58,50
103Kulenović(Asmir)SanelKPBihać58,50
104Hodžić(Asima)RasemaBihać58,00
105Duračković(Husein)HuseinRVIBihać58,00
106Sadiković(Smail)FuadRVIBihać58,00
107Merdanić(Ibrahim)IsmetaKPBihać58,00
108Ćehajić(Sead)SanelKPBihać58,00
109Šehić(Ragib)SejidaBihać58,00
110Hergić(Enes)AdijanDBBihać58,00
111Jurić(Ivan)MarijanDBBihać57,50
112Toromanović(Ibrahim)MustafaDBBihać57,50
113Čaušević(Munib)EminDBBihać57,50
114Brkić(Smail)ŠefikDBBihać57,50
115Šarganović(Huseić)AmirDBBihać57,50
116Kurtagić(Esad)IbrahimDBBihać57,00
117Čović(Šaban)SeadDBBihać57,00
118Šehić(Ibrahim)DervišDBBihać57,00
119Brkić(Arif)EdisDBBihać57,00
120Kurtović(Salko)SakibDBBihać57,00
121Dervišević(Husein)AmelKPBihać57,00
122Jušić(Sulejman)AleDBBihać57,00
123Nadarević(Rasim)SenadKPBihać57,00
124Ćehić(Hasib)RasemaKPBihać57,00
125Halavać(Muhamed)BahrudinDBBihać56,50
126Ćehić(Đulaga)KadirDBBihać56,50
127Midžić(Husnija)MirzetDBBihać56,50
128Ćehajić(Enver)EnesDBBihać56,50
129Hajrulahović(Vehab)EdinRVIBihać56,50
130Midžić(Edhem)SafetRVIBihać56,50
131Bećirspahić(Hasan)ŠemsudinDBBihać56,00
132Alibabić(Nedžib)EdinaBihać56,00
133Skalić(Munir)EdvinBihać56,00
134Šarić(Osman)JasminkaBihać56,00
135Kečanović(Rašid)ZlatkaBihać56,00
136Bajrić(Smail)SenadaRVIBihać56,00
137Huseinović(Hasib)RasimDBBihać56,00
138Dizdarić(Hasan)EmirDBBihać56,00
139Ramić(Safet)DženanaBihać56,00
140Zirić(Salih)EnverRVIBihać55,50
141Zolić(Osman)MirzetDBBihać55,50
142Hadžić(Fadil)FikretDBBihać55,50
143Velić(Ilija)MatoDBBihać55,50
144Duranović(Abid)SeadRVIBihać55,50
145Korčić(Ferid)FuadDBBihać55,50
146Begić(Hasan)AhmetDBBihać55,00
147Skalić(Ibrahim)HasidDBBihać55,00
148Šabić(Dedo)InvestDBBihać55,00
149Pečenković(Muhamed)EsadDBBihać55,00
150Bilić(Jusuf)AsimDBBihać54,50
151Plavulj(Suad)AmirDBBihać54,50
152Redžić(Rifet)IzetDBBihać54,50
153Modronja(Nijaz)EdinDBBihać54,50
154Mujčić(Kasim)RasimDBBihać54,50
155Delić(Hasan)SatkoDBBihać54,50
156Ćoralić(Huseina)NijazRVIBihać54,00
157Čaušević(Ferid)SedijaBihać54,00
158Midžić(Muhamed)AladinDBBihać54,00
159Hrnjica(Fadil)ZlataBihać54,00
160Hasanagić(Muharem)HarisRVIBihać54,00
161Ćurić(Josip)ZvonimirDBBihać54,00
162Džanić(Munib)AlanRVIBihać54,00
163Skopljak(Hasan)MirzetDBBihać54,00
167Vojić(Salih)VelidaKPBihać54,00
168Hatić(Hasan)AzraBihać54,00
169Topal(Salih)JasmirDBBihać54,00
170Vojić(Vehbija)AbdulahDBBihać53,50
171Dračić(Husein)HusnijaDBBihać53,50
172Ćenanović(Rasim)SamirDBBihać53,50
173Bajrić(Ibro)SejadDBBihać53,50
174Ibrišimović(Šefik)AsmirKPBihać53,50
175Zjakić(Salko)MehmedDBBihać53,50
176Halavać(Selim)SulejmanRVIBihać53,50
177Hrnjić(Esad)OsmanDBBihać53,50
178Husak(Hrustan)RedžoDBBihać53,50
179Vuković (Mustafa) HalidDBBihać53,00
180Memagić(Ibrahim)AmarKPBihać53,00
181Delić(Husein)AmirDBBihać53,00
182Šišić(Arif)SuadDBBihać53,00
183Jerković(Jure)DaliborDBBihać53,00
184Toromanović(Ibrahim)FuadDBBihać53,00
185Zulić(Irfan)AdmirDBBihać53,00
186Ružnić(Murata)AdilDBBihać52,50
187Agičić(Huska)HasanDBBihać52,50
188Čirić(Mujo)SeadKPBihać52,50
189Vojić(Zuhdija)SelverDBBihać52,50
190Dizdarević(Muho)EkremDBBihać52,50
191Dulić(Murat)DženanaKPBihać52,50
192Nuspahić(Hasan)HasedaBihać52,00
193Mujčić(Avdo)SafetRVIBihać52,00
194Trejić(Esad)EnesDBBihać52,00
195Muslić(Esad)EditaKPBihać52,00
196Rahmanović(Osman)OmerDBBihać52,00
197Ždralić(Hasan)IbroDBBihać51,50
198Mladić(Antun)SlavenkoDBBihać51,50
199Jurić(Mato)ZoranDBBihać51,00
200Fišek(Sulejman)SemirDBBihać51,00
201Dizdarević(Bećir)FahrudinDBBihać51,00
202Dervišević(Hazim)HalidDBBihać51,00
203Draganović(Đulaga)IsmetDBBihać50,50
204Čirić(Bećir)DženanDBBihać50,50
205Dizdarević(Jusuf)EnverDBBihać50,50
206Jušić(Ferid)SanjinRVIBihać50,50
207Omerdić(Ramo)HalidDBBihać50,50
208Dizdarić(Mehmed)DžaferDBBihać50,50
209Harbaš(Ibrahim)ErhadDBBihać50,50
210Bašanović(Juso)BećoDBBihać50,00
211Zulić(Edhem)ZarifDBBihać50,00
212Kurtović(Senad)SedinBihać50,00
213Hadžihajdarević(Suljo)RenataRVIBihać50,00
214Kurtović(Ibrahim)SenadDBBihać49,50
215Ćehajić(Ibrahim)IzetDBBihać49,50
216Ljubijankić(Memaga)MehmedDBBihać49,50
217Zulić(Bego)NedžadDBBihać49,00
218Mihić(Stipo)ŽeljkoDBBihać49,00
219Fatkić(Muharem)JusufRVIBihać48,50
220Čaušević(Mujo)FuadDBBihać48,50
221Nuhagić(Bećo)JasminDBBihać48,50
222Hodžić(Nazif)NijazDBBihać48,50
223Dedić(Ibrahim)AdemDBBihać48,50
224Alivuk(Mahmut)HuseinDBBihać48,00
225Ramić(Fikret)EdinaDBBihać48,00
226Karabegović(Talhad)SenadDBBihać48,00
227Abdijanović(Omer)VasvijaBihać48,00
228Šepić(Hamdija)AzizDBBihać48,00
229Mahmutović(Redžo)JasminDBBihać48,00
230Vardić(Đulaga)AlmirDBBihać47,50
231Piralić(Sulejman)AnitaDBBihać47,50
232Dupanović(Edhem)EdiDBBihać47,00
234Ćehić(Mustafa)AmirDBBihać46,50
235Karač(Mehmed)SenadDBBihać46,50
236Tatlić(Hasan)IrmaDBBihać46,00
237Vuković(Omer)DamiraBihać46,00
238Kišmić(Mujaga)HasanDBBihać46,00
239Mamontov(Muhamed)EdinaKPBihać46,00
240Kulenović(Hakija)NerminDBBihać46,00
241Zulić(Rašid)AdilDBBihać46,00
242Dizdarević(Husein)EsadDBBihać46,00
243Crnkić(Mujo)MensudDBBihać45,50
244Midžić(Sejdo)MuhoDBBihać45,50
245Junuzović(Merdžan)NihadDBBihać45,50
246Kečanović(Ramo)MujoDBBihać45,50
247Fatkić(Fadil)AladinDBBihać45,00
248Babić(Asim)MuharemDBBihać45,00
249Topić(Šaban)HuseDBBihać44,50
250Alibegović(Esed)RemzijaDBBihać44,50
251Šehić(Said)MuminDBBihać44,00
252Ćordić(Abid)MehmedDBBihać44,00
253Ljubijankić(Saliha)SanelDBBihać43,50
254Ćatić(Ćamila)AlenDBBihać43,50
255Ibukić(Muhamed)ŠemsudinDBBihać43,00
256Ibrahimpašić(Ahmo)IbrahimDBBihać42,50
257Vojić(Vehbija)RedžepDBBihać42,00
258Dervišević(Smail)SanelDBBihać42,00
259Nadarević(Sidik)DinoKPBihać42,00
260Skopljak(Fikret)TenzilaKPBihać41,00
261Karabegović(Ismet)RinaldoDBBihać40,50
262Halilagić(Ramo)ŠefikDBBihać40,50
263Dedić(Adil)AdnanKPBihać40,50
264Čelan(Stipo)SilvijeDBBihać40,00
265Veladžić(Đulaga)NijazDBBihać40,00
266Mehadžić(Muharem)AlenKPBihać40,00
267Kazaz(Mustafa)SamirDBBihać39,50
268Kadirić(Omer)SejadDBBihać38,50
269Vojniković(Mehmed)AdemDBBihać38,50
270Kunić(Munir)ZuhdijaDBBihać38,50
271Ćurić(Tomo)IveDBBihać38,00
272Viteškić(Nezir)NijazDBBihać38,00
273Vuković(Kemal)EmirDBBihać37,50
274Dedić(Ismet) IsmarDBBihać37,50
275Tutić(Avdo)EdhamDBBihać36,50
276Štrkljević(Muharem)EmirDBBihać36,50
277Kečalović(Rasim)AhmetDBBihać36,50
278Dujmović(Osman)JasminaDBBihać36,50
279Pečenković(Mehmed)AmirDBBihać36,00
280Ibrahimpašić(Mustafa)HuseinDBBihać34,50
281Ademi(Rizah)EminDBBihać34,00
282Kartal(Meho)EnisaKPBihać33,50
283Kurbegović(Fuad)SamirDBBihać33,00
284Mujčinović(Omer)ElvisDBBihać32,50
285Abdić(Husein)MerimaKPBihać32,00
286Abdihodžić(Alija)IndiraDBBihać31,50
287Zulić(Šerif)AlenDBBihać31,00
288Gluhalić(Šero)DamirDBBihać30,50
289Brkić(Mehmed)DijanaDBBihać30,00
290Hergić(Omer)MurisaPOBihać29,00
291Handukić(Ešef)EkremDBBihać28,50
292Redžić(Mehmed)AnelaKPBihać28,00
293Delić(Rasim)NerminDBBihać20,00
R.Br.Prezime (ime oca)ImeKategorijaOpćina/GradUkupno
1Porobić(Šerif)HasedaCazin83,00
2Velić(Husein)FadilRVICazin82,00
3Šišić(Huse)HašimRVICazin80,00
4Mujadžić(Rasim)AsimRVICazin77,00
5Pajić(Meho)MedarisKPCazin76,50
6Hadžalić(Ahmet)HimzagaRVICazin74,00
7Perviz(Đulaga)OsmanRVICazin70,50
8Mujadžić(Hasan)ŠemsoRVICazin70,50
9Šabić(Hasan)ŠabanRVICazin70,00
10Kapić(Hazim)ElvirCazin70,00
11Babić(Ramo)OsmanDBCazin69,50
12Ćoralić(Hasan)IsmetRVICazin69,50
13Durić(Samir)MeldinKPCazin68,00
14Prošić(Asim)HajrudinRVICazin68,00
15Toromanović(Hasan)DženanaCazin68,00
16Mujadžić(Hasan)AzizRVICazin66,50
17Ćehajić(Abdo)NedžadRVICazin66,00
18Burzić(Miralem)AsmirRVICazin66,00
19Toromanović(Meho)SenadDBCazin65,50
20Hodžić(Hilmija)HilmijaRVICazin65,00
21Hodžić(Muhamed)MuharemRVICazin64,50
22Šišić(Murat)MaidaCazin64,00
23Puškar(Hase)HazimaCazin64,00
24Civić(Abid)HidajetRVICazin64,00
25Begić(Šerif)OsmanDBCazin63,50
26Nuhić(Zajim)FirzetDBCazin63,00
27Kapić(Mujaga)MuhamedRVICazin62,50
28Delalić(Smail)OsmanDBCazin62,00
29Šepić(Zuhdija)ElmirCazin62,00
30Džehverović(Hašim)FatimaCazin62,00
31Toromanović(Hasan)ArifRVICazin61,50
32Prošić(Rifat)ŠerifDBCazin61,00
R.Br.Prezime (ime oca)ImeKategorijaOpćina/GradUkupno
34Okić(Nezir)NezirDBCazin60,00
35Čajić(Said)SedžidaCazin60,00
36Spahić(Jadranko)AzraKPCazin59,50
37Hašić(Nazif)MirsadDBCazin58,50
38Topić(Mehmed)EnesRVICazin58,50
39Bajramović(Mehmed)RefikDBCazin58,50
40Bajrić(Ahmet)MersadaCazin58,00
41Velagić(Husejin)RefikaCazin58,00
42Jušić(Alaga)MuhamedDBCazin57,50
43Jonuzović(Arif)ElvisDBCazin57,50
44Hasanagić(Mašo)SuvadDBCazin57,50
45Kržalić(Rasim)SabidDBCazin57,00
46Topić(Džemal)IzetRVICazin57,00
47Puškar(Esad)SeadDBCazin56,50
48Delalić(Smaila) RasimRVICazin56,00
49Horozović(Hasibe)BekirRVICazin56,00
50Mujić(Mersudin)NerminCazin56,00
51Memić(Ahmet)SuljoDBCazin55,50
52Bajrić(Ibrahim)MunirDBCazin55,50
53Begić(Abdulah)IsmetRVICazin55,50
54Memić(Hazim)NurfetRVICazin55,00
55Mizić(Halid)SenadDBCazin54,50
56Seferagić(Muenes)MalikKPCazin54,50
57Hadžalić(Hamdo)MehmedDBCazin54,50
58Hodžić(Osman)FirzetDBCazin54,50
59Delalić(Arif)HuseinDBCazin54,50
60Harbaš(Alaga)OmerDBCazin54,50
61Čović(Muho)MuhibaCazin54,00
62Beganović(Mujo)RedžepDBCazin54,00
63Komić(Ibrahim)SakibRVICazin53,50
64Begić(Mehmed)SidikDBCazin53,00
65Durić(Hazim)HasibDBCazin53,00
66Begić(Mehmeda)IzzuddinRVICazin52,50
67Tatarević(Asim)AlmirDBCazin52,50
68Ikanović(Mehmed)SafetDBCazin52,50
69Ćoralić(Ramo)ZlatkaCazin52,00
70Kličić(Hasan)OmerRVICazin52,00
71Ahmetašević(Mujo)SebihaKPCazin51,50
72Dželalagić(Husnija)SamirRVICazin51,50
73Čataković(Mehmed)ZaimDBCazin51,50
74Ponjević(Zarif)ZahidDBCazin51,50
75Nuhanović(Smail)MirsadDBCazin51,50
76Hairlahović(Husnija)SafetaDBCazin51,50
77Malić(Muhamed)RazimDBCazin51,50
78Murić(Ćerim)FehimRVICazin50,50
79Kapić(Ibrahim)FikretDBCazin50,50
80Toromanović(Muhamed)RemzoDBCazin50,50
81Begić(Mustafa)NijazDBCazin50,00
82Vilić(Juso)MirsadDBCazin50,00
83Kauković(Hasan)SeadDBCazin49,50
84Čizmić(Mustafa)MehmedDBCazin49,00
85Duraković(Derviš)ZijadDBCazin49,00
86Merdanović(Sulejman)SabidDBCazin49,00
87Stranjac(Alija)FikretDBCazin49,00
88Mizić(Husein)ZuhdijaDBCazin48,50
89Sadiković(Ahmet)SuadDBCazin48,00
90Mahmić(Adem)SejadDBCazin48,00
  91Topalović(Hašim)SafetDBCazin47,50
92Mizić(Arif)AsmirDBCazin47,00
93Beganović(Ismet)MujagaDBCazin46,50
94Bajramović(Mehmed)BeširDBCazin46,50
95Hašić(Nazif)MuminDBCazin46,00
96Ljubijankić(Mehmed)RifetDBCazin46,00
97Nuhanović(Sead)AmelaCazin46,00
98Misaljević(Juso)MesudDBCazin45,50
100Lulić(Redžo)IrfanRVICazin45,00
101Bajrić(Ibrahim)SenadDBCazin44,00
102Sivić(Džemal)BesimDBCazin44,00
103Durić(Ibrahim)NijazRVICazin43,50
104Durić(Osman)SamirDBCazin43,00
105Velić(Huesjin)DževadDBCazin42,50
106Velagić(Ibrahim)ZarifDBCazin42,00
107Džehverović(Mujo)ZuhraKPCazin42,00
108Kapić(Esada)SeadDBCazin41,50
109Mehulić(Zarif)EnsadDBCazin41,50
110Mehić(Fehim)NedžadDBCazin41,00
111Kapić(Pašaga)SenadaKPCazin40,50
112Ćoralić(Husein)ElvisDBCazin39,50
113Vukalić(Asmir)MirhadDBCazin38,50
114Osmančević(Mustafa)NedžadDBCazin38,00
115Badić(Hamid)ErminDBCazin38,00
116Mušić(Mehmed)HasanDBCazin38,00
117Čizmić(Mustafa)EnesDBCazin36,00
118Lipović(Ahmet)OmerDBCazin36,00
119Šabić(Mahmut)SuadaDBCazin36,00
120Prošić(Mustafa)SamirDBCazin35,50
121Sadiković(Mustafa)FikretDBCazin34,00
122Čizmić(Murat)RamizDBCazin32,50
123Ikanović(Muho)NurijaDBCazin32,00
124Badić(Hasib)SifetDBCazin31,50
125Čajić(Huse)MevlidDBCazin30,00
126Muharemović(Ibrahim)HasanDBCazin28,00
127Ružnić(Zarif)ZirhadDBCazin27,00
128Bajrić(Esad)SamedDBCazin27,00
129Delalić(Hazim)ZemineDBCazin23,00
R.Br.Prezime (ime oca)ImeKategorijaOpćina/GradUkupno
1Gerzić (Nazif)HimzoDBBos. Krupa71,50
2Kadić(Kemal)NurhanRVIBos. Krupa71,50
3Šabić(Husein)SamirRVIBos. Krupa69,50
4Suljić(Sulejman)SuljoRVIBos. Krupa69,50
5Alagić(Hasaga)IsmetRVIBos. Krupa69,00
6Suljić(Ibrahim)BećoRVIBos. Krupa61,00
7Mulalić(Mehmed)NedžadDBBos. Krupa60,50
8Šehić(Ćazim)SabahudinKPBos. Krupa60,50
9Mašinović(Mehmed)SmailRVIBos. Krupa60,00
10Kurtović(Sulejman)SeadDBBos. Krupa59,50
11Seferović(Ibrahim)SadijaRVIBos. Krupa59,00
12Halkić(Safet)MirsadDBBos. Krupa59,00
13Mešić(Pašo)SelmaDBBos. Krupa59,00
14Gorinjac(Enes)ĐavidDBBos. Krupa58,50
15Bratić(Hasan)IrfanDBBos. Krupa58,50
16Baltić(Muhamed)HazimDBBos. Krupa56,50
17Hadžić(Huse)AzraBos. Krupa56,00
18Oraščanin(Smajil)EmirDBBos. Krupa56,00
19Džakulić(Muhameda) SalkanDBBos. Krupa55,00
20Gašević(Mirzo)AlmirDBBos. Krupa55,00
21Hasić(Hasan)EnizRVIBos. Krupa54,00
22Mulalić(Arif)MirsadDBBos. Krupa53,50
23Kadić(Husein)HasnijaDBBos. Krupa53,50
24Pačariz(Safet)MirvetaDBBos. Krupa53,50
25Tatarević(Hasan)HazimDBBos. Krupa53,00
26Bobić(Muhamed)EsadDBBos. Krupa53,00
27Kadić(Hasan)IsmetDBBos. Krupa53,00
28Kahrić(Husein)RefikDBBos. Krupa53,00
29Sumbuljević(Husejn)SeadDBBos. Krupa52,50
30Islamović(Rasim)FarukDBBos. Krupa52,00
31Ramić(Sulejmana)RedžepDBBos. Krupa52,00
32Ćehić(Osman)AzraKPBos. Krupa51,50
R.Br.Prezime (ime oca)ImeKategorijaOpćina/GradUkupno
33Đuđa(Sadrija)DževadDBBos. Krupa51,00
34Mašinović(Mehmed)NailDBBos. Krupa50,50
35Komić(Bećir)RamizaKPBos. Krupa49,50
36Osmanagić(Ferid)FuadDBBos. Krupa49,50
37Bešić(Hamdo)RefikDBBos. Krupa49,00
38Bešić(Bego)AlagaDBBos. Krupa48,50
39Sefić(Rasim)MersudDBBos. Krupa46,00
40Fetić(Mirsad)SabinaDBBos. Krupa51,00
41Samardžić(Hasaga) NurijaDBBos. Krupa50,50
42Topčagić(Mujo)ArminKPBos. Krupa49,50
43Bešić(Jusuf)AdemDBBos. Krupa49,50
44Grozden(Meho)IrfanDBBos. Krupa49,00
45Dizdarević(Emin)JasminDBBos. Krupa48,50
46Hadžić(Muhamed)IfetDBBos. Krupa46,00
R.Br.Prezime (ime oca)ImeKategorijaOpćina/GradUkupno
1Ljubijankić(Abdija)SafetRVIBužim93,50
2Isaković(Husnija) SuadaDBBužim92,50
3Suljadžić(Hasan)ElvirRVIBužim75,50
4Talić(Hasan)MujagaRVIBužim70,00
5Aldžić(Džemal)AmirRVIBužim70,00
6Nahić(Osman)IsmetaBužim66,00
7Abazović(Esad)SemkaBužim66,00
8Cinac(Fehim)ZlatkoDBBužim62,50
9Balčinović(Sulejman)DževadRVIBužim61,00
10Topalović(Kasim)VahidDBBužim61,00
11Nizandžić(Meho)HamdijaDBBužim61,00
12Bajrić(Omer)MahmutRVIBužim60,50
13Šomić(Šefik)AdemDBBužim60,00
14Alešević(Mumin)FadilDBBužim57,00
15Burzić(rasima)KasimDBBužim56,00
16Sijamhodžić(Ahmet)EdinDBBužim55,50
17Šekić(Bajro)IbroDBBužim53,50
18Pajalić(Vahid)ZijadDBBužim50,00
19Alešević(Mehmed)MehmedDBBužim49,00
20Pajalić(Sulejman)NijazDBBužim47,50
21Isaković(Rasim)NijazRVIBužim46,50
R.Br.Prezime (ime oca)ImeKategorijaOpćina/GradUkupno
1Karajić(Meho)AlagaRVIVelika Kladuša70,50
2Šuvić(Fazlija)MirsadRVIVelika Kladuša66,50
3Kajdić(Arif)EnverDBVelika Kladuša64,00
4Dolić(Nurija)RasimDBVelika Kladuša56,00
5Pehlić(Medo)MehmedDBVelika Kladuša54,50
6Keserović(Husica)RedžoDBVelika Kladuša54,00
7Ćoragić(Edham)EmirRVIVelika Kladuša53,00
8Kekić(Hasan)MujoDBVelika Kladuša52,00
9Dizdarević(Muharem)SenadDBVelika Kladuša52,00
10Golubović(Alija) DervišDBVelika Kladuša50,50
11Šabić(Mustafa)HuseinDBVelika Kladuša49,00
12Subašić(Fehim) MidhetDBVelika Kladuša44,00
13Ćatić(Jusuf)EmirDBVelika Kladuša42,00
14Keserović(Muhamed)FarukDBVelika Kladuša42,00
15Dizdarević(Asim)EnsadDBVelika Kladuša41,50
16Dizdarević(Berid)BeridDBVelika Kladuša39,50
17Selimanović(Hasib)ReufDBVelika Kladuša38,00
18Velić(Omer)SamirDBVelika Kladuša33,00
19Ćufurović(Rešid)ŠerifDBVelika Kladuša26,00
R.Br.Prezime (ime oca)ImeKategorijaOpćina/GradUkupno
1Cerić(Muhamed)AbdulvahidRVISanski Most69,50
2Tatarević(Adem)SelvedinDBSanski Most68,00
3Šupuk(Edhem)MuharemDBSanski Most65,00
4Kadirić(Alija)ArifRVISanski Most62,00
5Hairić(Edhem)HajrudinRVISanski Most59,00
6Arifagić(Adema)ZilhadRVISanski Most56,00
7Musić(Hajro)JasimDBSanski Most51,00
8Kazić(Adil)ErnesDBSanski Most51,00
9Terzić(Mustafa)SuvadDBSanski Most49,00
10Hadžić(Sulejman)EsadDBSanski Most48,50
11Musić(Rahim)JasminDBSanski Most48,50
12Mušić(Hilmija)EjubDBSanski Most47,00
13Saleš(Sulejman)SamirDBSanski Most44,00
14Puškar(Derviš)AlijaDBSanski Most43,00
15Ekić(Taib)HajroDBSanski Most36,00
16Kazić(Rešid)HikmetDBSanski Most35,00
17Karat(Ibrahim)HarisDBSanski Most32,00
R.Br.Prezime (ime oca)ImeKategorijaOpćina/GradUkupno
1Subašić(Hazim)MuharemRVIKljuč78,00
2Hotić(Nurija)ZikretRVIKljuč76,50
3Ljutić(Osme)MuhamedRVIKljuč70,50
4Blažević(Fehim)MuhamedDBKljuč64,50
5Garibović(Islam)EmirRVIKljuč61,50
6Lemeš(Muharem)ĆerimDBKljuč60,50
7Halilović(Ibrahim)ZijadDBKljuč59,50
8Smajić(Safet)EnverRVIKljuč59,50
9Muhedinović(Derviš)JasminkoDBKljuč56,00
10Džaferagić(Mehmed)ŠemsoDBKljuč55,50
11Mulahmetović(Safet)MesudDBKljuč55,50
12Bešar(Zikret)BensadKPKljuč51,00
R.Br.Prezime (ime oca)ImeKategorijaOpćina/GradUkupno
1Družić(Safeta)SanelRVIBosanski  Petrovac62,50
2Džanić(Nurije)MuharemaBosanski  Petrovac60,00
3Kamarić(Haber)SafetDBBosanski  Petrovac50,50
4Cepić(Asim)IsmetDBBosanski  Petrovac47,00
5Husetić(Arif)MithatDBBosanski  Petrovac45,00
6Kamarić(Haber)SenadDBBosanski  Petrovac35,50
R.Br.Prezime (ime oca)ImeKategorijaOpćina/GradUkupno
1Blagajčević(Smail)SamirDBBosanski Novi41,00
2Imširović(Ćamil)KemalDBBosanski Novi35,00