Aktuelno:

Rang lista prijava za RVI 100% II grupa

Na osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima, načinu, kriterijima za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba (interventna linija u svrhu stambenog zbrinjavanja), broj: 05-04-858-2/23 od 03.04.2023. godine i Odluke Upravnog odbora, broj: 05-04-1115-5/23 od 06.09.2023. godine, a po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba u 2023. godini, broj: 05-04-1115-6/23 od 06.09.2023. god. Prijedlog rang liste podnosilaca blagovremenih i potpunih prijava, zaključno sa 29.09.2023. godinom po prijavama za RVI 100% II grupa

Pravo na odobravanje dodjele bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, kao i lica čiji su roditelji pripadnici boračkih populacija, (u boračke populacije spadaju sva lica definirana članovima  1., 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica) („Službeni glasnik Unsko-sanskoga kantona“ broj: 31/20), bez obzira s kim žive i koliko imaju godina, prognane osoba i socijalno ugroženih kategorija kojima je priznat status u skladu sa zakonima iz oblasti socijalne zaštite, sa prebivalištem na području USK koji imaju potrebu za interventno djelovanje u svrhu stambenog zbrinjavanja.

Od ukupno godišnje planiranih novčanih sredstava za pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, socijalno ugroženih kategorija, prognanih osoba (interventna djelovanja u svrhu stambenog zbrinjavanja) za RVI 100% II grupe planirani iznos sredstava u 2023.-oj godini je 70.000,00 KM (pravilnikom za dodjelu bespovratnih sredstava, definirani je iznos po kandidatu 10.000,00 KM)

Svi zainteresirani  pripadnici kategorije RVI 100% II grupe, koji nisu koristili pomoći Kantonalnoga fonda, mogli su se javiti na Javni poziv objavljen u 2023.-oj godini, sredstva su se realizirala u skladu sa Pravilnikom o dodjeli interventnih/bespovratnih sredstava, a kriteriji za bodovanje podnešenih zahtjeva su bili (stanje objekta, učešće u Oružanim snagama RBiH, porodične prilike).

Komisija za provođenje procedure po Javnom pozivu, imenovana Rješenjem o imenovanju Komisije za provođenje Javnog poziva u 2023. godini, je razmatrala prijave zaprimljene zaključno sa 29.09.2023 i :

  • konstatirala da je zaprimljeno 18 (osamnaest) prijava;
  • usmenim putem zatražila i zaprimila iz službene evidencije Sektora za ekonomske poslove Kantonalnog fonda informaciju da li su navedena lica od ove ustanove ranije dobijali sredstva u ovu svrhu;
  • pismenim putem zatražila i zaprimila od nadležnih odjeljenja BIZ-e informaciju o pripadnosti statusu RVI 100% II grupa za sve podnosioce prijava,
  • izvršila uviđaj na licu mjesta, sačinila zapisnik o stanju objekta i uslovima stanovanja te uručila podnosiocima nekompletnih prijava Obavijest o nepotpunosti/nekompletnosti prijave i omogućila kompletiranje iste u roku od 5 dana od dana prijema Obavijesti, sa upozorenjem da prijava neće biti razmatrana ukoliko ne postupe po traženom u ostavljenom roku i
  • konstatovala da su sva lica prikazana u tabeli blagovremeno postupila po traženom.

Od ukupnog broja apliciranih, 18 kandidata koji su ispunjavali uslove zaključno sa 29.09.2023.godine, prvih sedam /7/ po bodovnoj listi će biti pozvani u ponedjeljak 20.11.2023.godine da donesu originalan žiro račun banke i da potpišu odluku i Protokol o načinu i uslovima stambenog zbrinjavanja RVI 100% II grupe

R.BR.IME I PREZIMEJMBGBROJ BODOVA
1.Dizdarević Emir170896611000377,50
2.Liđan Zahid050496511246271,00
3.Jašarević Rifet080497011000569,00
4.Tahirović Mensur251096611249867,50
5.Mujić Asim090196811245465,50
6.Krupić Dževad070996111106355,00
7.Mujezinović Edhem051096410238254,50
8.Memagić Muhamed200496211000554,00
9.Dedić Sead011196411001453,00
10.Bajramović Ermin301197011001452,00
11.Kečanović Emir050797211001650,50
12.Hasanbašić Sakib170697011383949,00
13.Hasanagić Haris300597411108248,00
14.Draganović Šefik040896311245846,50
15.Omeradžić Vahid271296910239842,00
16.Smajlović Esad240897116330142,00
17.Felić Senad010196111004241,50
18.Rizvić Hasib190796511383436,50