Aktuelno:

Rang lista prijava za RVI 100% I grupa

Na osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima, načinu, kriterijima za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba (interventna linija u svrhu stambenog zbrinjavanja), broj: 05-04-858-2/23 od 03.04.2023. godine i Odluke Upravnog odbora, broj: 05-04-1115-5/23 od 06.09.2023. godine, a po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba u 2023. godini, broj: 05-04-1115-6/23 od 06.09.2023. god. Prijedlog rang liste podnosilaca blagovremenih i potpunih prijava, zaključno sa 29.09.2023. godinom po prijavama za RVI 100% I grupa

Pravo na odobravanje dodjele bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, kao i lica čiji su roditelji pripadnici boračkih populacija, (u boračke populacije spadaju sva lica definirana članovima  1., 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica) („Službeni glasnik Unsko-sanskoga kantona“ broj: 31/20), bez obzira s kim žive i koliko imaju godina, prognane osoba i socijalno ugroženih kategorija kojima je priznat status u skladu sa zakonima iz oblasti socijalne zaštite, sa prebivalištem na području USK koji imaju potrebu za interventno djelovanje u svrhu stambenog zbrinjavanja.

Od ukupno godišnje planiranih novčanih sredstava za pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, socijalno ugroženih kategorija, prognanih osoba (interventna djelovanja u svrhu stambenog zbrinjavanja) za RVI 100% I grupe planirani iznos sredstava u 2023.-oj godini je 70.000,00 KM (pravilnikom za dodjelu bespovratnih sredstava, definirani je iznos po kandidatu 70.000,00 KM)

Svi zainteresirani  pripadnici kategorije RVI 100% I grupe, koji nisu koristili pomoći Kantonalnoga fonda, mogli su se javiti na Javni poziv objavljen u 2023.-oj godini, sredstva su se realizirala u skladu sa Pravilnikom o dodjeli interventnih/bespovratnih sredstava, a kriteriji za bodovanje podnešenih zahtjeva su bili (stanje objekta, učešće u Oružanim snagama RBiH, porodične prilike).

Komisija za provođenje procedure po Javnom pozivu, imenovana Rješenjem o imenovanju Komisije za provođenje Javnog poziva u 2023. godini, je razmatrala prijave zaprimljene zaključno sa 29.09.2023 i :

  • konstatirala da je zaprimljeno 1 (jedna) prijava;
  • usmenim putem zatražila i zaprimila iz službene evidencije Sektora za ekonomske poslove Kantonalnog fonda informaciju da li je navedeno lice od ove ustanove ranije dobijalo sredstva u ovu svrhu;
  • pismenim putem zatražila i zaprimila od nadležnih odjeljenja BIZ-e informaciju o pripadnosti statusu RVI 100% I grupa za podnosioca prijava;
  • konstatovala da navedeno lice ispunjava propisane uslove.

Kandidata koji je ispunjavao uslove zaključno sa 29.09.2023.godine, je biti pozvani u utorak 21.11.2023.godine da donesu originalan žiro račun banke i da potpišu odluku i Protokol o načinu i uslovima stambenog zbrinjavanja RVI 100% I grupe

R.BR.IME I PREZIMEJMBGBROJ BODOVA
1.Rekić Muharem2509971110004