Aktuelno:

Javni poziv II kreditna linija

J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija”, 501. Slavne br. 10, Bihać

Na osnovu Plana i programa J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija za 2020.god., (u daljem tekstu ,,Fond“), Odluke Upravnog odbor Fonda br.01/U-05-262/20 od 27.05.2020.god., Fond objavljuje:

JAVNI POZIV

za odobravanje kreditnih sredstava za kupovinu stana, stambenog objekta ili izgradnju individualnog stambenog objekta, pripadnika boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija za 2020.god.

(II kreditna linija)

Predmet Javnog poziva je odobravanje-dodjela kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija (porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i članova njihovih porodica), prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija iz sredstava Fonda planiranih Programom rada za 2020.godinu.

 1. NAMJENA,OKVIRNI IZNOSI KREDITNIH SREDSTAVA

Pod rješavanjem stambenih potreba  u okvirima Pravilnika  o uslovima, načinu i kriterijima dodjele kreditnih sredstava za kupovinu stana, stambenog objekta ili izgradnju individualnog stambenog objekta, (Pravilnik br.01/0-05-383-1 od 21.06.2018.godine), podrazumijeva se kreditiranje:                                                          

– kupovine stana ili stambenog objekta,

– izgradnje novih porodičnih stambenih objekata za koje je potrebno pribaviti građevinsku dozvolu,

– kupovinu stana u organiziranim projektima gradnje objekata kolektivnog stanovanja.

Ukupan iznos sredstava za ovu svrhu je utvrđen Planom i programom rada Fonda za 2020.godinu, a pojedinačni iznosi kredita su od 15.000,00 KM do 65.000,00 KM sa kamatom 2% na godišnjem nivou i rokom otplate 20 godina.

Sredstva namijenjena za rješavanje stambenih pitanja pripadnicima boračkih populacija iz naslova Fonda plasiraju se putem komisione banake sa kojima Fond ima zaključen ugovor.

Garancije za vraćanje kredita osigurat će se međusobnim ugovorom korisnika kredita i poslovne banke preko koje će se vršiti plasman kredita.

 1. KORISNICI PRAVA

Pravo  na odobravanje dodjele kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba imaju pripadnici

boračkih populacija ili članovi njihove uže porodice, prognane osobe (interno raseljena lica), i socijalno ugrožene kategorije iz Unsko-sanskog kantona, a koji nemaju rješeno stambeno pitanje (nemaju bilo kakvu stambenu jedinicu).

Pravo se razmatra ako se u propisanom roku ovog Javnog poziva dostavi potpuna dokumentacija.

 1. KRITERIJI ZA BODOVANJE PODNEŠENIH ZAHTJEVA

Rang lista za navedenu namjenu iz člana 9. predmetnog Pravilnika sačinjava se na osnovu slijedećih kriterija i mjerila

3.1. Stambena situacija

a)      lice u status podstanara…………………………………………………………..35 bodova

b)      lice koje sa užom porodicom živi kod roditelja (podstanar kod roditelja)……………………………………………………………………………………….…..30 bodova

c)      lice koje živi u objektu neuslovnom za upotrebu  (dotrajalost, oštećenja u mjeri da sanacija nije izvediva, te se      planira  izgradnja novog objekta za kojeg je pribavljena građevinska dozvola)…………………………………………………………………………………………….30 bodova

3.2. Porodične prilike

 1. Za svakog člana porodičnog domaćinstva, koji se kao takav ima smatrati u skladu sa odredbama Zakona pripadaju 2 (dva) boda (uključujući i podnosioca).
 • Dokaz o činjenici da je neko lice član porodičnog domaćinstva, predstavlja potvrda ovlaštenog Općinskog organa, kućna lista, kao i neposredni uvid u činjenično stanje, te provjera istog od strane Komisije.
 • Učešće u Oružanim snagama RBiH
 • Po osnovu učešća u OS RBiH, podnosiocu zahtjeva-kandidatu za rješavanje stambenog pitanja pripada 0.5 (pola) bodova za svaki mjesec pripadništva u OS RBiH.
 • Ukoliko kandidat za odobravanje sredstava ima člana porodičnog domaćinstva koji je takođe bio pripadnik OS RBiH, i koji živi sa njim u kućnom domaćinstvu, a nije ni na koji način rješio svoje stambeno pitanje, onda se  njemu dodaju i bodovi tog lica kojem se iznos iz prethodne tačke umanjuje za 50% obračunatog broja bodova.
 • Za učešće u oružanim snagama, kao osnov  za ostvarivanje bodova, u smislu prethodne tačke, uzima se period koji je upisan u uvjerenje od strane nadležnog organa odbrane, pri čemu se  period od 15 dana i više računa kao puni mjesec, a za svaki period od 14 dana i manje, učešće u oružanim snagama se neće  bodovati.
 • Po osnovu pogibije člana porodice
 1. Porodica šehida-poginulog borca bez obzira na vrijeme provedeno u OS RBiH  poginulog……………………………………………………………… 30 bodova
 2. Ako se podnosilac  zahtjeva nalazi u statusu ratnog vojnog invalida i člana porodice šehida-poginulog borca   pripadaju mu bodovi kumulativno, iz relevantnih dokaza za takav status.      
 • Ako podnosilac  zahtjeva ispunjava uslove za stambeno zbrinjavanje kao član porodice sa više-poginulih boraca, za svakog od njih mu pripadaju bodovi utvrđeni prethodnim stavom ove tačke.
 • Po osnovu invalidnosti

Osobe sa statusom ratnog vojnog invalida ………….…………..…….….12 bodova

 • Ratna priznanja

Po osnovu priznanja u Oružanim snagama RBiH  (izuzev zahvalnica i plaketa)……………………………………………………………………………………………..10 bodova

 • Po osnovu statusa prognane osobe

Osobe sa statusom prognanih osoba…………………….……………………15 bodova

Ukupan broj bodova ostvaren po svakoj tački ovih kriterija međusobno se zbraja.

Na osnovu gore navedenih kriterija i broja bodova sačinit će se rang lista za dodjelu kreditnih sredstava za kupovinu stana, stambenog objekta ili izgradnju individualnog stambenog objekta.

U slučaju da više podnosilaca zahtjeva ima isti broj bodova na  rang listi, prednost ima podnosilac zahtjeva koji ima više bodova po uslovima stanovanja, stanju objekta.

 • POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu na konkurs za odobravanje kreditnih sredstava za izgradnju novih porodičnih stambenih objekata i kupovinu stana podnosilac zahtjeva je dužan priložiti original ili ovjeren prepis slijedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova i kriterija predviđenih predmetnim Pravilnikom :

a/opća dokumentacija:

 • uvjerenje nadležnog organa o vremenu provedenom u Oružanim snagama RBiH,
 • dokaz o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida ili člana porodice šehida ili  poginulog borca,
 • prijava stalnog mjesta prebivališta, CIPS prijava,
 • kućna lista o broju članova prodičnog domaćinstva podnosioca prijave,
 • dokaz o dodjeli priznanja u Oružanim snagama,
 • dokaz da aplikant ima status prognane osobe,
 • kopija lične karte.

b/dokumentacija o stambenoj situaciji:

–    za izgradnju stambenih objekata odobrenje za izgradnju (građevinska dozvola) ne starija od pet godina, ili zahtjev za urbanističku saglasnost sa obavezom da se do kraja tekuće godini (godine u kojoj je ojavljen Javni poziv) pribavi građevinska dozvola, nakon čega bi kredit bio plasiran (u slučaju ne dostavljanja dokumentacije sredstva će biti plasirana slijedećem s liste koji ispunjava uslove iz Javnog poziva)

–    z.k. izvadak predmetne nekretnine,

–   za kupovinu stana ugovor ili predugovor o kupoprodaji sklopljen sa fizičkim ili pravnim licem ne stariji od godinu dana ovjeren kod notara, uz priloženi z.k. izvadak prodavca,

–    izjava ovjerena od strane nadležne općinske službe o statusu stanovanja podnosioca zahtjeva za lica u statusu: podstanar, lice koje živi kod roditelja, lice koje živi u neuslovnom objektu za upotrebu, gradnja novog objekta.

–    dokaz da podnosilac zahtjeva nije vlasnik niti suvlasnik uslovne stambene jedinice kao ni njegovi članovi porodičnog domaćinstva sa kućne liste (uvjerenje Zemljišno-knjižnog ureda-grunt i Knjiga Položenih Ugovora sa suda),

–    dokaz iz katastra da podnosilac zahtjeva kao i svi članovi porodičnog domaćinstva sa kućne liste imaju odnosno nemaju imovine evidentirane u katastru (nadležna općinska služba).

Dokazi (opća dokumentacija) o ispunjavanju uslova za odobrenje kredita ne mogu biti stariji od tri mjeseca, osim dokaza o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida ili člana porodice šehida ili poginulog borca.

 • ADRESA PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Prijave na Javni poziv sa potrebnim odgovarajućim dokumentima dostaviti u Fond lično ili poštom preporučeno na adresu: J.U.»Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“, ul.501.slavne brigade br.10., 77000 Bihać.

Javni poziv ostaje otvoren 4 (četiri) sedmice od dana objavljivanja.

Obrazac Prijave kao i bliže informacije mogu se dobiti neposredno u Fondu ili na telefon 037/228-067.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 • OBRADA ZAHTJEVA

Po isteku roka iz Javnog poziva Komisija će izvršiti provjeru ispravnosti-kompletnosti dostavljenih dokumenata.

Komisija Fonda će utvrditi prijedlog godišnje rang liste za dodjelu kreditnih sredstava sa iznosom ukupnog broja bodova i iznosom sredstava koja se predlaže za dodjelu, te istu dostavljaju Upravnom odboru Fonda na usvajanje.

Po usvajanju prijedloga rang liste od strane Upravnog odbora Fonda rang-lista se objavljuje na oglasnoj ploči Fonda i javnom glasilu.

Podnosioci zahtjeva na oglas imaju pravo prigovora Upravnom odboru Fonda u roku od 15 dana od dana oglašavanja rang liste.

Upravni odbor Fonda će donijeti konačnu odluku o dodjeli kreditnih sredstava po prigovorima.

Fond nije u obavezi obavijestiti podnosioce zahtjeva koji nisu mogli ostvariti pravo na dodjelu kreditnih sredstava za vrijeme važenja konačne rang liste.

Fond nema obavezu vraćanja dostavljene dokumentacije.

Fond ne snosi odgovornost za kreditnu nesposobnost podnosioca prijave.

Ukoliko  postoji potreba za printanjem ovog dokumenta, isti ste u mogućnost preuzeti na ponuđenom linku ili u sekciji download.

Predsjedavajući Privremenog Upravnoga odbora                                     

 Nedžad Grošić

Broj: 01/U-05-262-1/20.

Datum: 27.05.2020.god.