Aktuelno:

Pokrenut postupak Javne nabavke bankarskih usluga

Pokreće se postupak javne nabavke za odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga za odabir banke za obavljanje bankarskih usluga – komisionih poslova, putem otvorenog postupka uz zaključenje okvirnog sporazuma na period od četiri godine.
LOT -1 pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih kredita za za izgradnju, adaptaciju, sanaciju stambenih objekata fizičkih lica – boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija. Procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT – 1 iznosi 600.000,00 KM (slovima: šest stotina hiljada i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenoga PDV-a.
LOT – 2 pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih kredita za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za boračku populaciju, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija Procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT – 2 iznosi 240.000,00 KM (slovima: dvije stotina četrdeset hiljada i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenoga PDV-a.