Aktuelno:

INTERVENTNA LINIJA

Na stranicama na kojima se trenutno nalazite u mogućnosti ste da saznate sve potrebne informacije u vezi  naše INTERVENTNE LINIJE u svrhu stambenog zbrinjavanja, najtežih kategorija o kojima se skrbi Kantonalni fond. Ovdje možete da preuzmete prijavu za dodjelu bespovratnihg sredstava i popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za isti, preuzmete pravilnik za odobravanje sredstava, pogledate zapisnik o načinu bodovanja.

OPĆE KARAKTERISTIKE INTERVENTNE LINIJE

Namjena interventne linije je dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju, najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, kao i lica čiji su roditelji pripadnici boračkih populacija, (u boračke populacije spadaju sva lica definirana članovima 2, 3, i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica „Službenom glasniku Unsko-sanskoga kantona“ broj: 31/20), bez obzira s kim žive i koliko godina imaju, prognane osoba i socijalno ugroženih kategorija kojima je priznat status u skladu sa zakonima iz oblasti socijalne zaštite, sa prebivalištem na području Unsko-sanskoga kantona, (Interventna djelovanja u svrhu stambenog zbrinjavanja).

INTERVENTNA LINIJA

Dodjeljivanje bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u  stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika populacija o kojima skrbi Kantonalni fond, iz sredstava planiranih za tekuću godinu, može se odobriti po ličnom zahtjevu ili obrazloženim inicijativama nadležnih općinskih (gradskih) službi sa Unsko-sanskog kantona, Vlade USK-a, Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida USK-a i udruženja koja okupljaju boračke populacije.

Kantonalni fond pruža pravo na dodjelu bespovratnih novčanih sredstava licima, koje sami ili sa višečlanom porodicom živi u potpuno neuslovnoj stambenoj jedinici, a koju zbog nedostatka prihoda od rada (nezaposlena lica), penzije, invalidnine, prihoda od poljoprivrede i prihoda drugih izvora, nisu dovoljna za osnovne životne potrebe porodice i nisu u mogućnosti da izdvajaju ni minimum potrebnih sredstava za poboljšanje nehumanih uslova stanovanja i saniranje nastale štete u stambenoj jedinici u kojoj živi, odnosno u kojoj je živio, kao i lice kome je stambena jedinica uništena ili onesposobljena za korištenje uslijed prirodnih nepogoda, požara i sl.

Najtežom kategorijom se smatra lice čija kućna primanja ne prelaze iznos prosječne neto plate iz godine koja je predhodila, podijeljeno s četiri, (962 : 4 = 240,50 KM što znači da ukupna primanja po članu familije ne smije prelaziti 240.50 KM u 2021.godini…).

Ovaj vid pomoći u stambenom zbrinjavanju populacije iz naslova Kantonalnog fonda, daje se za slijedeće namjene:

  • Po ličnom zahtjevu za sanaciju neuslovnog stambenog objekta.
  • Po ličnom zahtjevu za sanaciju stambenog objekta u hitmim slučajevima–elementarne nepogode i sl.
  • Po ličnom zahtjevu ili obrazloženim inicijativama za dodjelu montažnog-stambenog objekta veličine 61m2.
  • RVI 100% I i II grupe za trajno stambeno zbrinjavanje.

Za zbrinjavanje najtežih kategorija pripadnika populacija iz člana 1. ovog Pravilnika a po ličnom zahtjevu može se odobriti bespovratna pomoć, najviše do 5.000,00 KM.

Na lica koja se tretiraju sredstvima za interventno djelovanje u hitnim  slučajevima – prirodne nepogode, požar i slično, se ne odnosi gore navedeni stav i može se odobriti bespovratna  pomoć, najviše do 5.000,00 KM.

Za zbrinjavanje kategorija RVI 100% II grupe, može se odobriti bespovratna novčanih sredstava, najviše u iznosu do 10.000,00 KM.

Od ukupno godišnje planiranih novčanih sredstava za pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju 20% istih se dodjeljuje po osnovu ličnih zahtjeva, 20% se planira za interventno djelovanje u hitnim  slučajevima i 60 % sredstava ide za stambeno zbrinjavanja socijalno ugroženih  kategorija dodjelom montažnog-stambenog objekta veličine 61m2, (56,71m2 BTP objekta + 4,29m2 natkrivene terase).

Izuzetno, licima za koja su bespovratne pomoći predviđena godišnjim Programom rada i Finansijskim  planom Kantonalnog fonda za tekuću godinu, odobrit će se planirani iznos pomoći.

Bespovratna pomoć može se odobriti licima iz člana 2. stav (2) i stav (3) ovog Pravilnika jedanput u maksimalnom iznosu od 5.000,00 KM ili više puta do maksimalnog iznosa od 5.000,00 KM.

Lica kojem je Kantonalni fond donirao ukupan iznos do 5.000,00 KM, nemaju mogućnosti više se kandidirati za dobijanje ovog vida pomoći u Kantonalnom fondu.

Ispod teksta možete da preuzmete, Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava, prijave za odobravanje, pravilnik za odobravanje, pogledate zapisnike o načinu bodovanja, preuzmete i popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za isti