Aktuelno:

Izradu idejnog rješenja Stambenog objekat P +5 uradio “IMOBILIARE BEGANOVIĆ”

Završen postupak javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku usluga izrada idejnog rješenja Stambenog objekta 3700 m2,koja nije predviđena u Planu javnih nabavki za 2020.-tu godinu

Stambeni objekat P + 5

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 5.970,00 KM (slovima: pethiljadadevetstotinasedamdeset i 00/100 KM).

Nabavka je izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), podzakonskim i internim aktima.