Aktuelno:

Vijesti

Pokrenut postupak Javne nabavke bankarskih usluga

21/10/2020

Pokreće se postupak javne nabavke za odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga za odabir banke za obavljanje bankarskih usluga - komisionih poslova, putem otvorenog postupka uz zaključenje okvirnog sporazuma na period od četiri godine. LOT -1 pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih kredita za za izgradnju, adaptaciju, sanaciju stambenih objekata fizičkih lica – boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija. Procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT - 1 iznosi 600.000,00 KM (slovima: šest stotina hiljada i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenoga PDV-a. LOT - 2 pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih kredita za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za boračku populaciju, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija Procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT - 2 iznosi 240.000,00 KM (slovima: dvije stotina četrdeset hiljada i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenoga PDV-a. Pročitaj dalje...
1 2 3 4