Aktuelno:

Dokumentacija za I liniju finansiranja

Na stranicama na kojima se trenutno nalazite u mogućnosti ste da saznate sve potrebne informacije u vezi I LINIJE FINANSIRANJA, zahtjev banke za finansiranje – korisnik finansiranja, preuzmete i popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za isti.

OPĆE KARAKTERISTIKE KREDITA I LINIJE FINANSIRANJA

Namjena I linije finansiranja je za rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija i članova njihovih porodica, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba, a koji  imaju potrebu za  sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja.

I LINIJE FINANSIRANJA

Krajem svake godine (dvanaesti mjesec)  raspisuje se Javni poziv za dostavljanje  prijava – aplikacija za dodjelu finansiranja I linije finansiranja. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana.

Rješenjem direktora imenuje se  Komisija Kantonalnog fonda za rad na terenu. Komisija ima zadatak da uvidom na licu mjesta utvrdi uslove stanovanja, napravi zapisnik, boduje sve podnosioce zahtjeva i izradi listu prioriteta.

Finansiranja se odobravaju u iznosu (od: 5.000,00 KM do 15.000,00 KM sa profitnom maržom od 2% i rokom otplate do 5 godina).

Sredstva se koriste namjenski:

Za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja, a isplaćuju se Korisniku sredstava na račun otvoren u Banci.

Rješenjem direktora imenuje se  Komisija Kantonalnog fonda za rad na terenu. Komisija ima zadatak da uvidom na licu mjesta utvrdi uslove stanovanja, napravi zapisnik, boduje sve podnosioce zahtjeva i izradi listu prioriteta.

Komisija Fonda će po direktnom uvidu u stanje objekata, tokom: januara, februara, marta i aprila izvršiti bodovanje (saglasno donešenom Pravilniku o uslovima, načinu i kriterijima dodjele kreditnih sredstava za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na  porodično – stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja), utvrditi prijedlog godišnje rang liste za dodijelu kreditnih sredstava. Lista će sadržavati ukupan broj bodova. Na listu se može podnijeti prigovor.

Nakon odlučivanja po prigovorima, Upravni odbor Kantonalnog fonda utvrdit će konačnu rang listu. Rang lista izlazi u javnom glasilu-novinama Krajina. Realizacija kredita će se vršiti kontinuirano – tokom godine.


USLOVI ZA OBEZBJEĐENJE KREDITA ( I KREDITNE LINIJE )

Doznačena sredstva od strane Kantonalnog fonda za I liniju finansiranja (za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja), Banka će plasirati putem pojedinačnih finansiranja u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM (od pet do petnaest hiljada konvertibilnih maraka) po slijedećim uslovima:

Obavezno obezbjeđenje:

  • isprava o zaplijeni 2 (dva) primjerka,
  • bjanko potpisana mjenica 2 (dva) primjerka,
  • založno pravo – hipoteka na nekretininu koja je predmet ulaganja, u korist Kantonalnog fonda.

Opcionalno obezbjeđenje:

  • sudužnik / sudužnici,
  • isprava o zaplijeni za sudužnike po 2 (dva) primjerka,
  • bjanko potpisana mjenica sudužnika 2 (dva) primjerka ili
  • polica osiguranja ukoliko Banka ima navedeni vid obezbjeđenja.

Sredstva se koriste namjenski

Naknada za obradu zahtjeva 0%

Naknada za održavanje računa finansiranja iznosi 3,20 KM mjesečno.

Banka će prema procjeni sposobnosti otplate, boniteta firme zaposlenja osim obaveznog obezbjeđenja predložiti i eventualno gore navedeno opcionalno obezbjeđenje.