Aktuelno:

Dokumentacija za II liniju finansiranja

Na stranicama na kojima se trenutno nalazite u mogućnosti ste da saznate sve potrebne informacije u vezi II LINIJE FINANSIRANJA, zahtjev banke za finansiranje – korisnik finansiranja, preuzmete i popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za isti.

OPĆE KARAKTERISTIKE KREDITA II LINIJE FINANSIRANJA

Namjena II kreditne linije je zau rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija i članova njihovih porodica, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba, a koji  imaju potrebu za  kupovinu stana ili stambenog objekta, kupovinu stana u stambenim zgradama – objektima kolektivnoga stanovanaj čiji su investitori općine i druga pravna lica ili izgradnju individualnog stambenog objekta.

II LINIJE FINANSIRANJA

Početkom svake godine (prvi ili drugi mjesec)  raspisuje se Javni poziv za dostavljanje  prijava – aplikacija za dodjelu finansiranja II linije finansiranja. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana ili više ukoliko to zahtjevaju posebne okolnosti.

Rješenjem direktora imenuje se  Komisija Kantonalnog fonda za rad na terenu. Komisija ima zadatak da uvidom na licu mjesta utvrdi uslove stanovanja, napravi zapisnik, boduje sve podnosioce zahtjeva i izradi listu prioriteta.

Finansiranja se odobravaju u iznosu (od: 15.000,00 KM do 85.000,00 KM sa profitnom maržom od 2% i rokom otplate do 20 godina).

Sredstva se koriste namjenski za projekte:

  1. organizirane kolektivne izgradnje – sredstva se uplaćuju direktno na račun prodavca stambenih jedinica.
  2. individualne gradnje – sredstva se doznačuju direktno Korisniku sredstava na njegov račun otvoren u Banci, u tri obroka. Nakon isplate svakog djela sredstava a prije potraživanja slijedeće tranše, komisija Kantonalnog fonda utvrđuje istinitost namjenske potrošnje sredstava i daje suglasnost na puštanje novih sredstava.

Rješenjem direktora imenuje se  Komisija Kantonalnog fonda za rad na terenu. Komisija ima zadatak da uvidom na licu mjesta utvrdi uslove stanovanja, napravi zapisnik, boduje sve podnosioce zahtjeva i izradi listu prioriteta.

Komisija Fonda će po direktnom uvidu u stanje objekata, tokom: januara, februara, marta i aprila izvršiti bodovanje (saglasno donešenom Pravilniku o uslovima, načinu i kriterijima dodjele kreditnih sredstava za kupovinu stana, stambenog objekta iizgradnju individualnih stambenih objekata- kolektivna gradnja), utvrditi prijedlog godišnje rang liste za dodijelu kreditnih sredstava. Lista će sadržavati ukupan broj bodova. Na listu se može podnijeti prigovor.

Nakon odlučivanja po prigovorima, Upravni odbor Kantonalnog fonda utvrdit će konačnu rang listu. Rang lista izlazi u javnom glasilu-novinama Krajina. Realizacija kredita će se vršiti kontinuirano – tokom godine.


OBEZBJEĐENJE KREDITA II KREDITNE LINIJE

Doznačena sredstva od strane Kantonalnog fonda za I liniju finansiranja (za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja), Banka će plasirati putem pojedinačnih finansiranja u iznosu od 15.000,00 KM do 85.000,00 KM (od petnaesthiljada do osamdesetpethiljada konvertibilnih maraka) po slijedećim uslovima:

Obavezno obezbjeđenje:

  • isprava o zaplijeni 2 (dva) primjerka,
  • bjanko potpisana mjenica 2 (dva) primjerka,
  • založno pravo – hipoteka na nekretininu koja je predmet ulaganja, u korist Kantonalnog fonda.

Opcionalno obezbjeđenje:

  • sudužnik / sudužnici,
  • isprava o zaplijeni za sudužnike po 2 (dva) primjerka,
  • bjanko potpisana mjenica sudužnika 2 (dva) primjerka ili
  • polica osiguranja ukoliko Banka ima navedeni vid obezbjeđenja.

Sredstva se koriste namjenski

Naknada za obradu zahtjeva 0%

Naknada za održavanje računa finansiranja iznosi 3,20 KM mjesečno.

Banka će prema procjeni sposobnosti otplate, boniteta firme zaposlenja osim obaveznog obezbjeđenja predložiti i eventualno gore navedeno opcionalno obezbjeđenje.