Aktuelno:

Fond i strateško planiranje

Strateškog planiranja

Osnovni cilj strateškog planiranja je da jasno utvrdi prirodu i karakter organizacije i sektora koji ono predstavlja i upravlja njenim razvojem u budućnosti. Kroz proces strateškog planiranja Kantonalni fond utvrđuje svoje ciljeve, prioritete i strategije, te definira mjere za procjenu uspješnosti ostvarenja tih ciljeva.

Prema tome, strateški plan predstavlja integrirani skup glavnih i strateških ciljeva, strateških programa i aktivnosti, koji su potrebni kako bi se u budućnosti ostvario željeni rezultat (često definiran kao „misija” ili „vizija” ustanove).

Strateški plan prati izrada godišnjih planova rada, koji detaljnije definiraju odgovornost za izvršenje plana, rokove, potrebne resurse i eventualno organizacijske i operativne korake koje je potrebno uraditi kako bi se postigli ciljevi definirani planom.

Na koncu, strateško i budžetsko planiranje moraju biti dva interaktivna procesa. Strateškim planom se ustanovljavaju pravci djelovanja ustanove, dok se budžetom osiguravaju sredstva potrebna za provedbu tog plana. Postavljanje ciljeva i strateških programa pomaže organizaciji da ustanovi prioritete koji su neophodni da bi se izradio budžet, dok je nasuprot tome strateški plan koji zanemaruje fiskalnu realnost nemoguće provesti. Stoga je ključno da proces strateškog planiranja postane integralan dio procesa budžetskog i financijskog planiranja organizacije.

Za ostvarenje definirane vizije ključnim se pokazalo potaknuti i podržati kvalitetnu edukaciju stanovništva kantona na svim nivoima za što postoji i volja i mogućnosti.

Strateški okvir

Strateški okvir za izradu plana sadržan je u ključnim dokumentima kojima se definira rad Kantonalnog fonda, ministarstva i politika sektora, strateški razvojni dokumenti i dokumenti kojima se preuzimaju međunarodne obaveze, sa uticajem na rad i razvoj Kantonalnog fonda.

Dokumenti koji čine strateški okvir za izradu strateškog plana su:

 • Ustav Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 1/04)
 • Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Službene novine FBiH“ broj: 27/97 i 11/98)
 • Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 23/20)
 • Zakon o načinu finansiranja kantonalnog fonda za izgradnju stanova za borce  („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/00 i 12/03)
 • Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama  („Službeni list RBiH“ broj: 6/92 i 8/93)
 • Odluka o osnivanju Kantonalnoga fonda („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:  2/99, 7/08, 5/13 i 4/15)
 • Nacrt Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. godine
 • Ostali pravilnici i dokumenti.

Misija

Finansijska podrška-poticaj projektima gradnje novih stambenih jedinica (objekti organizovane kolektivne izgradnje stanovanja) kao i individualne kupovine stambenih jedinica. Korištenjem privilegija iz zakonske regulative o boračkoj populaciji a kroz razne beneficije – se smanjuje cijena stambene jedinice za korisnike kredita, stvaraju se povoljniji uvjeti kupovine stambenih jedinica u odnosu na tržišne cijene i potiče privredni razvoj – stanogradnja, korisnici imaju benefite i u fiksnoj i maloj kamatnoj stopi.

Finansijska podrška – projektima kreditiranja i poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih populacija, kroz regresiranje i subvencioniranje dijela profitne marže za Korisnike sredstava kroz kratkoročna finasiranja i investicije (dugoročna finansiranja) za: pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i uslugama, fizička lica registrovana u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, fizička i pravna lica registrovana u skladu sa Zakonom o zadrugama i pravna i fizička lica registrirana u skladu sa Zakonom o turizmu, koji žive i čije se sjedište i poslovne jedinica nalazi na području USK-a i čiji će Korisnici sredstava uposliti pripadnike boračke populacije i njihove familije, prognane osobe i socijalno ugrožene kategorije, a u skladu sa „opštim“ određenjima, i smjernicama u oblasti zapošljavanja za zemlje Evropske unije:

 1. Pomoć u traženju posla i prevencija dugoročne nezaposlenosti.
 2. Stimulisanje poduzetništva.
 3. Promovisanje razvoj ljudskih resursa i doživotnog učenja.
 4. Promovisanje adaptabilnost, mobilnost i odgovoriti na promjene na tržištu rada.
 5. Povećanje ponude radne snage i promovisanje produženja aktivnosti radne snage – „ aktivno starenje“.
 6. Ravnopravnost spolova.
 7. Promovisanje integracije teže zapošljivih grupa na tržištu radne snage.
 8. Smanjenje obima neprijavljenoga rada.
 9. Smanjivanje regionalnih razlika na tržištu rada.

Kao i finansijska podrška – (dodjela bespovratnih sredstava), u cilju pomoći u stambenom zbrinjavanju izrazito ugroženih porodica.

  Vizija

Naša vizija je postati vodeća institucija za riješavanje stambene problematike i zapošljavanja boračke populacije, raseljenih osoba i socijalno ugroženih kategorija na Unsko-sanskom kantonu.

Planiranje kao najvažniji preduslov uspješno izvršene vizije i dugoročne misije Kantonalnog fonda, pored dugogodišnjih aktivnosti pomoći u stambenom zbrinjavanju od 2013.-te godine ima i aktivnosti na poticanju zapošljavanja i samozapošljavanja. Jedan od najvažnijih segmenata u životu svakog živog bića, kao i to da je ustavno pravo svake osobe da radi – živi, mi smo se ove godine potrudili da oživimo ovaj proces unutar rada Kantonalnoga fonda. Analiza dosadašnjeg rada je pokazala izvjesne nedostatke u realizaciji kredita, a koji se ogledaju u problematici realizacije kredita kod podrške samozapošljavanju (star-up), visini kreditnih sredstava koja bi bila povoljna za pravne subjekte i fizička lica te im omogućila konkurentnost na tržištu i na kraju problemu monitoringa i investicionog ulaganja koji bi morao biti usklađen sa finansijskim planom koji je priložen uz kreditni zahtjev. U nadi i potrebi da prevaziđemo ove probleme osmislili smo Stratešku platformu podrškestambenog zbrinjavanja i zapošljavanjademobilisanih pripadnika OS R BiH, raseljenih osoba i socijalno ugroženih kategorija kao naše ciljane skupine.

Finansijska podrška-poticaj projektima gradnje novih stambenih jedinica (objekti organizovane kolektivne izgradnje stanovanja) kao individualne kupovine stambenih jedinica. Navedena dodjela povoljnih kreditnih sredstava kupcima stambenih jedinica u objektima kolektivne izgradnje stanova, kupcima kod individualne kupovine stambenih jedinica, planirana je proporcionalno broju kredita za kupovinu stambenih jedinica i raspoloživim sredstvima Kantonalnog fonda, (kod kolektivne izgradnje stanova, korištenjem beneficija iz zakonske regulative o boračkoj populaciji a kroz razne beneficije, se smanjuje cijena po kvadratu stambene jedinice za korisnike kredita, stvaraju se povoljniji uvjeti kupovine stambenih jedinica u odnosu na tržišne cijene i potiče privredni razvoj-stanogradnja a kod individualne kupovine stambenih jedinica ušteda za korisnika je u fiksnoj i maloj kamatnoj stopi).

Ove godine smo i u ovom segmentu planirali značajne promjene tako da smo osmislili četverogodišnji plan investicija u objekte organizovane kolektivne izgradnje stanova.

Dosadašnji rad Kantonalnog fonda, pokazao je nužnost uključenja Kantonalnoga fonda u akcijama organizovane pomoći stambenog zbrinjavanja izrazito ugroženih boračkih populacija, kao i stambeno nezbrinutih prognanih osoba. Evidentan je, ne mali broj, socijalno ugroženog stanovništva, kojima je nužna pomoć u obezbjeđenju osnovnih uslova stanovanja.

Kantonalni fond smatra da je za kvalitetnije i sistematsko rješavanje ovog problema je potrebno ozbiljno učešće i lokalnih zajednica, stoga smo i u ovom segmentu odlučili uraditi značajne promjene, dodjelom montažnog-stambenog objekta veličine cca 56,71 m2 BTP objekta + cca 4,29 m2 natkrivene terase.