Aktuelno:

JAVNE NABAVKE

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, JU “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija” sve postupke javnih nabavki koje provodi objavljuje na portalu Javnih nabavki.

Zainteresirani dobavljači u postupku javne nabavke, koje objavljuje JU “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija” mora biti registrovani na pomenutom portalu, jer jedino na taj način mogu preuzeti Tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki i učestvovati na Tenderu.

Registraciju i preuzimanje tenderske dokumentacije možete preuzeti putem slijedećeg linka: https://www.ejn.gov.ba/

11/06/2021/

Plan javnih nabavki Kantonalnog fonda za 2021.-u

Nabavka roba putem finansijskog lizinga 2 nova putnička motorna vozila, koja je provedena putem otvorenog postupka uz zaključenje okvirnog sporazuma na period od četiri godine.

Nabavku kancelarijskog materijala i potrepština u 2021-oj.

Završen postupak javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku usluge izrade idejnog rješenja Stambenog objekta a koja nije predviđena u Planu javnih nabavki za 2020.-tu

Objavljeno dana: 28/01/2021 Autor: Almir Tutić u Vijesti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 31.12.2020.godinePreuzmiBitni elementi ugovoraPreuzmi

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 5.970,00 KM (slovima: pethiljadadevetstotinasedamdeset 00/100 KM).

Nabavka je izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), podzakonskim i internim aktima.

Na tenderu za komisione poslove – bankarske usluge izabrana BBI d.d. Sarajevo

Objavljeno dana: 23/12/2020 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT-1PreuzmiOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT-2Preuzmi

U postupku javne nabavke putem međunarodnog otvorenog postupka, sa zaključenjem okvirnog sporazuma na period od 48 mjeseci za „LOT -1: Pružanje usluga  plasmana i povrata   odobrenih  kredita za izgradnju, adaptaciju, sanaciju  stambenih   objekata  fizičkih lica – boračkih populacija, prognanih  osoba i socijalno ugroženih kategorija“ izabran je kvalifikovani ponuđač

  • BBI d.d. Sarajevo, prema dostavljenoj ponudi broj: 032-04-22935/20 od 26. 11. 2020. godine, za ponuđenu cijenu od 600.000,00 KM bez PDV-a sa popustom (usluga oslobođena obračunavanja PDV-a po članu 25. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( „Sl.glasnik BiH“, broj:09/05)).

U postupku javne nabavke putem međunarodnog otvorenog postupka, sa zaključenjem okvirnog sporazuma na period od 48 mjeseci za „LOT – 2: Pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih kredita za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za boračku populaciju, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ izabran je kvalifikovani ponuđač

  • BBI d.d. Sarajevo, prema dostavljenoj ponudi broj: 032-04-22935/20 od 26. 11. 2020. godine, za ponuđenu cijenu od 240.000,00 KM bez PDV-a sa popustom (usluga oslobođena obračunavanja PDV-a po članu 25. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( „Sl.glasnik BiH“, broj:09/05)).

Pokrenut postupak Javne nabavke Bankarskih usluga

Objavljeno dana: 21/10/2020 

Pokreće se postupak javne nabavke za odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga za odabir banke za obavljanje bankarskih usluga – komisionih poslova, putem otvorenog postupka uz zaključenje okvirnog sporazuma na period od četiri godine.
LOT -1 pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih kredita za za izgradnju, adaptaciju, sanaciju stambenih objekata fizičkih lica – boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija. Procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT – 1 iznosi 600.000,00 KM (slovima: šest stotina hiljada i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenoga PDV-a.
LOT – 2 pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih kredita za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za boračku populaciju, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija Procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT – 2 iznosi 240.000,00 KM (slovima: dvije stotina četrdeset hiljada i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenoga PDV-a.

Obavještenje o nabavci 1304-1-2-2-3-1/20 Preuzmi

Odluka o pokretanju Javne nabavke Bankarskih usluga Preuzmi