Aktuelno:

JAVNE NABAVKE

11/06/2021/

Plan javnih nabavki Kantonalnog fonda za 2021.-u

Nabavku usluga kasko osiguranja vozila, putem direktnog postupka u 2021.-oj

Nabavku usluga obavezno osiguranja vozila, putem direktnog postupka u 2021.-oj

Nabavku roba mrežne opreme, putem direktnog postupka u 2021.-oj

Nabavku usluga revizije finansijskih izvještaja za 2021.-u godinu, putem direktnog postupka u 2021.-oj

Nabavka roba kancelarijskog namještaja i inventara, putem direktnog postupka u 2021.-oj

Nabavka roba putem finansijskog lizinga 2 nova putnička motorna vozila, putem otvorenog postupka u 2021.-oj

Nabavku usluga izrade isporuke i implementacije softverskog sistema elektronske pisarnice Cloud sistem za upravljanje dokumentima putem, putem direktnog postupka u 2021.-oj

Nabavku usluga revizije finansijskih izvještaja za 2020.-u godinu, putem direktnog postupka u 2021.-oj

Nabavku roba kancelarijskog materijala i potrepština, putem direktnog postupka u 2021.-oj

Nabavke usluge izrade idejnog rješenja Stambenog objekta, putem direktnog postupka u 2020.-oj

Objavljeno dana: 28/01/2021 Autor: Almir Tutić u Vijesti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 31.12.2020.godinePreuzmiBitni elementi ugovoraPreuzmi

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 5.970,00 KM (slovima: pethiljadadevetstotinasedamdeset 00/100 KM).

Nabavka je izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), podzakonskim i internim aktima.

Na tenderu za komisione poslove – bankarske usluge izabrana BBI d.d. Sarajevo

Objavljeno dana: 23/12/2020 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT-1PreuzmiOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT-2Preuzmi

U postupku javne nabavke putem međunarodnog otvorenog postupka, sa zaključenjem okvirnog sporazuma na period od 48 mjeseci za „LOT -1: Pružanje usluga  plasmana i povrata   odobrenih  kredita za izgradnju, adaptaciju, sanaciju  stambenih   objekata  fizičkih lica – boračkih populacija, prognanih  osoba i socijalno ugroženih kategorija“ izabran je kvalifikovani ponuđač

  • BBI d.d. Sarajevo, prema dostavljenoj ponudi broj: 032-04-22935/20 od 26. 11. 2020. godine, za ponuđenu cijenu od 600.000,00 KM bez PDV-a sa popustom (usluga oslobođena obračunavanja PDV-a po članu 25. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( „Sl.glasnik BiH“, broj:09/05)).

U postupku javne nabavke putem međunarodnog otvorenog postupka, sa zaključenjem okvirnog sporazuma na period od 48 mjeseci za „LOT – 2: Pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih kredita za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za boračku populaciju, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ izabran je kvalifikovani ponuđač

  • BBI d.d. Sarajevo, prema dostavljenoj ponudi broj: 032-04-22935/20 od 26. 11. 2020. godine, za ponuđenu cijenu od 240.000,00 KM bez PDV-a sa popustom (usluga oslobođena obračunavanja PDV-a po članu 25. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( „Sl.glasnik BiH“, broj:09/05)).

Pokrenut postupak Javne nabavke Bankarskih usluga

Objavljeno dana: 21/10/2020 

Pokreće se postupak javne nabavke za odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga za odabir banke za obavljanje bankarskih usluga – komisionih poslova, putem otvorenog postupka uz zaključenje okvirnog sporazuma na period od četiri godine.
LOT -1 pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih kredita za za izgradnju, adaptaciju, sanaciju stambenih objekata fizičkih lica – boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija. Procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT – 1 iznosi 600.000,00 KM (slovima: šest stotina hiljada i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenoga PDV-a.
LOT – 2 pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih kredita za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za boračku populaciju, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija Procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT – 2 iznosi 240.000,00 KM (slovima: dvije stotina četrdeset hiljada i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenoga PDV-a.

Obavještenje o nabavci 1304-1-2-2-3-1/20 Preuzmi

Odluka o pokretanju Javne nabavke Bankarskih usluga Preuzmi