Aktuelno:

O Fondu

JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ – je institucija čija je osnovna djelatnost pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija, kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva kamatne stope, koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ osnovana je Odlukom o osnivanju (Sl. glasnik USK“ broj: 2/99), te Odlukama o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju (Sl. glasnik USK“ broj: 7/08, 5/13 i 4/15).


Osnivanje JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ pored već postojeći komercijalni banka, postao je imperativ na putu ka bržem i racionalnijem ekonomskom oporavku boračke populacije, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija na Unsko- sanskom kantonu, kao jedan od ključnih mehanizama u realiziranju posebnih projekata bitnih za Unsko-sanski kanton.

Misija

Finansijska podrška – poticaj projektima gradnje novih stambenih jedinica (objekti organizovane kolektivne izgradnje stanovanja) kao i individualne kupovine stambenih jedinica. Korištenjem privilegija iz zakonske regulative o boračkoj populaciji a kroz razne beneficije – se smanjuje cijenu stambene jedinice za korisnike kredita, stvaraju se povoljniji uvjeti kupovine stambenih jedinica u odnosu na tržišne cijene i potiče privredni razvoj – stanogradnja, korisnici imaju benefite i u fiksnoj i maloj kamatnoj stopi.

Finansijska podrška – projektima kreditiranja i poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih populacija, kroz regresiranje i subvencioniranje dijela profitne marže za Korisnike sredstava kroz (kratkoročna finasiranja) i investicija (dugoročna finansiranja) za: pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i uslugama, fizička lica registrovana u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, fizička i pravna lica registrovana u skladu sa Zakonom o zadrugama i pravna i fizička lica registrirana u skladu sa Zakonom o turizmu, koji žive i čije se sjedište i poslovne jedinica nalazi na području USK-a i koja u vlasničkoj strukturi imaju pripadnike boračkih populacija i njihovih familija ili  prognane osobe sa minimalno 50,01% ili da će Korisnici sredstava uposliti pripadnike boračke populacije i njihove familije, prognane osobe i socijalno ugrožene kategorije. U skladu sa „opštim“ određenjima, i smjernicama u oblasti zapošljavanja za zemlje EU:

 1. Pomoć u traženju posla i prevencija dugoročne nezaposlenosti,
  1. Stimulisanje poduzetništva,
  1. Promovisati razvoj ljudskih resursa i doživotnog učenja,
  1. Promovisati adaptabilnost, mobilnost i odgovoriti na promjene na tržištu rada,
  1. Povećanje ponude radne snage i promovisanje produženja aktivnosti radne snage – „ aktivno    starenje“,
  1. Ravnopravnost spolova,
  1. Promovisanje itegracije teže zapošljivih grupa na tržištu radne snage,
  1. Smanjenje obima neprijavljenoga rada,
  1. Smanjivanje regionalnih razlika na tržištu rada.

Finansijska podrška – (dodjele bespovratnih sredstava), u cilju pomoći u stambenom zbrinjavanju izrazito ugroženih porodica.

Vizija

Biti vodeća institucija za riješavanje stambene problematike i zapošljavanja boračke populacije, raseljenih osoba i socijalno ugroženih kategorija na Unsko-sanskom kantonu.