Aktuelno:

PRESS

Javni poziv za II liniju finansiranja u 2021.-oj

Objavljeno dana: 05/05/2021 Autor: Almir Tutić u II Linija finansiranjaVijesti

Namjena II linije finansiranja je za rješavanje stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija i članova njihovih porodica, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba, a koji  imaju potrebu za  kupovinu stana ili stambenog objekta, kupovinu stana u stambenim zgradama – objektima kolektivnoga stanovanaj čiji su investitori općine i druga pravna lica ili izgradnju individualnog stambenog objekta.avni poziv biće objavljen i u sedmičnim novinama KRAJINA dana 7. 5. 2021.godine, poziv će biti otvoren 4 /četiri/ sedmice, a trajat će do 4. 6. 2021. godine.

Kantonalni fond ul. 501.Slavne brigade br.10, Bihać

U 2021.-oj godini za II liniju finansiranja (za kupovinu stana ili stambene jedinice ili kupovine stanova u stambenim zgradama – objektima kolektivnog stanovanja), Banka plasirati pojedinačna finansiranja u iznosu od 15.000,00 do 85.000,00 KM (od petnaesthiljada do osamdeset pethiljada konvertibilnih maraka) za projekte:

 1. organizirane kolektivne izgradnje – sredstva se uplaćuju direktno na račun prodavca stambenih jedinica.
 2. individualne gradnje – sredstva se doznačuju direktno Korisniku sredstava na njegov račun otvoren u Banci, u tri obroka. Nakon isplate svakog djela sredstava a prije potraživanja slijedeće tranše, komisija Kantonalnog fonda utvrđuje istinitost namjenske potrošnje sredstava i daje suglasnost na puštanje novih sredstava.
 • Rok otplate: 20 godina
 • Profitna marža: 2% p.a. uz obračun i plaćanje mjesečno unazad
 • Obavezno obezbjeđenje:
 • isprava o zaplijeni 2 (dva) primjerka,
 • bjanko potpisana mjenica 2 (dva) primjerka,
 • založno pravo-hipoteka na nekretininu koja je predmet ulaganja, u korist Kantonalnog fonda.
 • Sredstva se koriste namjenski
 • Isplaćuju se Korisniku sredstava na račun otvoren u Banci
 • Naknada za obradu zahtjeva 0%
 • Naknada za održavanje računa finansiranja iznosi 3,20 KM mjesečno

Za kupovinu stana ili stambene jedinice van kolektivnog stanovanja i izgradnju individualne stambene jedinice u 2021.-oj godini Kantonalni fond planira dodijeliti 850.000,00 KM.

Za kupovinu stana u stambenoj jedinici koja se planira izgraditi u 2021.-2022.godini, su obezbjeđena sredstva u iznodu od 5.173.325,00 KM ukupan broj stambenih jedinica je 45 /četrdeset pet/. sa zajedničkim predulazom, stambeni prostorom i lift 365,01 m2, požarno stepenište 44, 32 m2,Ukupna površina stambenog objekta je 3.622,16 m2. Nakon urađene analize troškova naša procjena je da bi I kvaliteta stambenih jedinica, po sistemu ključ u ruke iznosilo cca 1.300,00 KM/m

Više pročitajte u javnom pozivu:

Ispod teksta možete da preuzmete prijave za Kantonalni fond i zahtjev banke za finansiranje korisnik – sudužnik finansiranja, isprave o zapljeni za korisnika – sudužnika, te nakon preuzimanja popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za isti.

Usvojen Program rad za 2021. godinu na Vladi USK

Objavljeno dana: 22/03/2021 Autor: Almir Tutić u Vijesti

U Bihaću je 18. 3. 2021. godine, zasjedala Vlada Unsko – sanskog kantona. Po utvrđenom dnevnom redu 222. sjednice razmatran je i Program rada JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ za 2021.-u godinu. Program je jednoglasno usvojen. Predstoji usvajanje Programa rada za 2021.-u od strane Skupštine USK.

Kantonalni fond USK-a pomaže stambeno zbrinjavanje ugroženih kategorija

Objavljeno dana: 12/02/2021 Autor: Almir Tutić u I Linija finansiranjaII Linija finansiranjaVijesti

Dvadeset godina J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija” daje kredite za sanaciju, gradnju ili kupovinu stana ili kuće s kamatom od svega 2 /dva/ posto kamate i otplatni period od 5 /pet/ do 20 /dvadeset/ godina, sa iznosima od 5.000,00 KM do 85.000,00 KM. Ove godine za tu namjenu je planirano sedam miliona maraka.https://www.youtube.com/embed/5mqhZbmxPEU?feature=oembed

Za I liniju finansiranja do sada je maksimalan iznos bio 10.000,00 KM (za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja), sada su uslovi malo izmjenjeni, tako da će 2021.-oj godini, biti plasirana pojedinačna finansiranja u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 KM po slijedećim uslovima: 5 godina otplate 2% p.a. profitna marže. Za II liniju finansiranja (za kupovinu stana ili stambene jedinice ili kupovine stanova u stambenim zgradama – objektima kolektivnog stanovanja), uslovi su također malo izmjenjeni, tako da će u 2021.-oj godini, biti plasirano pojedinačna finansiranja u iznosu od 15.000,00 do 85.000,00 KM za projekte: organizirane kolektivne izgradnje – sredstva se uplaćuju direktno na račun prodavca stambenih jedinica i individualne gradnje – sredstva se doznačuju direktno Korisniku sredstava na njegov račun otvoren u Banci, u tri obroka.

Naš četverogodišnji plan investicije, je da izgradimo šest stambenih jedinica za kolektivno stanovanje, sa ukupno 270 stanova 21.732,96 m2 korisnog stambenog prostora. A u 2021.-oj godini planiramo izgradnju Stabene zgrade  P + 5 za kolektivno stanovanje, sa objekatom nacrtnih dimenzija 41,93 x 20,82 m sa slijedećim sadržajem: Prizemlje437,50 m2 neto korisne površine graža i ostave,zajednički predulaz, stambeni prostor, lift 365,01 m2, požarno stepenište 44, 32 m2. U kupna površina stambnoga objekta je 3.622,16 m245 stambenih jedinca, gdje će  kvadrat biti 1.200 KM i prednost će imati djeca boraca“, navodi direktor stambenog fonda USK-a Suvad Šahinović.

„Bilo je 40.000, ove godine smo povećali na 85.000 KM. Stava sam da bi trebali kompletan iznos subvencionirati da pokušamo mladu populaciju  zadržati u USK-u“, ističe Šahinović.

Ministarstvo građenja USK-a je dodijelo grant nepovratnih sredstava za mlade bračne parove.

„Prije desetak dana isplaćeno je 57.000 KM mladim bračnim parovima za njihovo prvo stambeno zbrinjavanje, a javili su se parovi iz cijelog USK-a“, navodi Ilda Alibegović, predsjednica komisije za mlade u Skupštini USK-u.

U skupštinskoj je proceduri izmjena zakona o porezu na promet nekretnina prema kojoj bi mladi bračni parovi koji prvi put rješavaju stambeno pitanje trebali biti oslobođeni plaćanja ovog poreza.

„Namjera je da se mlade oslobodi za takva zbrinjavanja svakog poreza. Iskreno se nadam da će Skupština podržati prijedlog, jer tako podržavamo mlade parove“, ističe Alibegović.

U sadašnjoj skupštinskoj Komisiji za obrazovanje sport i mlade su i dva vanjska  suradnika, predstavnika mladih, koji imaju zadatak da animiraju skupštinske zastupnike da zakonskim regulativama stvaraju bolji ambijent za život, odnosno ostanak mladih u Bosni i Hercegovini.

Autor: Enesa Hrustanović, federalna.ba

Izradu idejnog rješenja Stambenog objekat P +5 uradio “IMOBILIARE BEGANOVIĆ”

Objavljeno dana: 28/01/2021 Autor: Almir Tutić u Vijesti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 31.12.2020.godinePreuzmiBitni elementi ugovoraPreuzmi

Završen postupak javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku usluga izrada idejnog rješenja Stambenog objekta 3700 m2,koja nije predviđena u Planu javnih nabavki za 2020.-tu godinu

Stambeni objekat P + 5

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 5.970,00 KM (slovima: pethiljadadevetstotinasedamdeset 00/100 KM).

Nabavka je izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), podzakonskim i internim aktima.

Suvad Šahinović izjava povodom potpisivanje ugovora BBI i Kantonalni fond

Objavljeno dana: 07/01/2021 Autor: Almir Tutić u Vijesti

Bosna Bank International (BBI) i JU Kantonalni fond Unsko-sanskog kantona potpisali su ugovore kojim je uspostavljena saradnja za plasman komisionih stambenih finansiranja i subvencionirana linija za održavanje i otvaranje radnih mjesta. Ugovore, koji će omogućiti kupovinu stanova po povoljnim uslovima i niskim profitnim maržama, te obezbijediti povoljna finansijska sredstva za privredu ovog Kantona, potpisali su danas u Sarajevu Amer Bukvić, predsjednik Uprave BBI banke i Suvad Šahinović, direktor Kantonalnog fonda.https://www.youtube.com/embed/owPZalY_fYU?feature=oembedDirektor Kantonalnog fonda, Suvad Šahinović

„Posebno nam je drago da sa novom godinom započinjemo saradnju sa BBI bankom koja je izabrana na međunarodnom javnom tenderu kao najpovoljniji ponuđač. Ovom saradnjom nastavljamo našu misiju na području USK. Osim dvije stambene linije Kantonalni fond je ove godine izdvojio i sredstva za subvenciju profitne marže za finansiranje privrede. Na nivou 2021. godine izdvojeno je 400.000 KM“, naglasio je Šahinović.

Zainteresirani za ove linije finansiranja mogu se obratiti poslovnicama BBI banke na području Unsko-sanskog kantona – u Bihaću, Sanskom Mostu, Cazinu i Bosanskom Petrovcu, a detaljnije informacije dostupne su na stranicama BBI banke i Kantonalnog fonda www.bbi.ba i www.kantonalnifondusk.ba

Javni poziv /prva/ I Linija finansiranja u 2021.godini

Objavljeno dana: 25/12/2020 

JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“, objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za odobrenje kreditnih sredstava za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično -stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja (I kreditna linija), 25. decembra 2020.godine u sedmičnim novinama Unsko-sanske novine Krajina.

Javni poziv otvoren je do 4 /četiri/ sedmice od dana objavljivanja. Više informacija o uvjetima, uključujući potrebne obrasce-prijave može se pronaći na službenoj web stranici Kantonalnog fonda www.kantonalnifond.ba, gdje će biti objavljeni i rezultati javnog poziva.

Predmet Javnog poziv je odobrenje kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija (porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci) i prognanih osoba, iz sredstava Kantonalnoga fonda planiranih Programom rada za 2021.godinu.

Bez obzira na to da li su ranijih godina podnešene prijave i dokumenti za kredit, svi podnosioci prijave dužni su dostaviti kompletnu dokumentaciju (ne stariju od 3 mjeseca). Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave lica odnosno članova njihovog domaćinstva koji imaju aktivan kredit, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Javni poziv sa potrebnim odgovarajućim dokumentima, dostaviti u Kantonalni fond ili poštom preporučeno na adresu: JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ Bihać, Ul. 501. Slavne br. 10.

Dodatne informacije možete neposredno u Kantonalnom fondu ili na telefon 037 228 067

Poslovnik o radu Komisije za prijem u radni odnos

Objavljeno dana: 08/10/2020 Autor: Almir Tutić u Vijesti

Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure izbora kandidata na upražnjeno radno mjesto u Kantonalnom fondu 02.10.2020.godine

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme od 18.09.2020. godine

Objavljeno dana: 21/09/2020 

Novi program u već postojećim kreditnim linijama

Objavljeno dana: 15/06/2020 

Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija na čelu s novim direktorom Suvadom Šahinovićem pokrenuo je “novi program“ u već postojećim kreditnim linijama. Radi se o uvođenju djece boraca u sistem kreditiranja s ciljem rješavanja njihovog stambenog pitanja i nastojanja da se ova populacija zadrži na ovim prostorima.

S obzirom na to da se dobar dio boračke populacije nalazi u poznim godinama, bolestan, a jedan dio nas je i napustio, ovo je jedan vid pomoći njihovoj djeci, ali i pokušaj da ih zadržimo ovdje, jer kada ih uvedemo u dugoročno kreditiranje od 20 godina oni će biti vezani za ovaj kraj. Druga novina što planiramo uvesti tiče se nepovratnih sredstava. Želimo i tu uvesti jedan novi sistem rješavanja. Do sada se to radilo na način da se osoba prijavi za novčanu pomoć u visini hiljadu-dvije maraka, ali opet time ne uspije riješiti stambeno pitanje. U taj program sada želimo uključiti Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, općine i centre za socijalni rad zajedno s našim Kantonalnim fondom. Nakon snimanja stanja po svim općinama kada su u pitanju socijalni slučajevi, idemo u rješavanje dvije porodice na godišnjem nivou u smislu izgradnje stambenih objekata i tako u svim općinama. – pojašnjava Šahinović.

Kantonalni fond trenutno pregovara sa BBI bankom o osnivanju novčanog fonda u visini od pet do deset miliona maraka za pokretanje novih i proširenje već postojećih poduzeća s ciljem zapošljavanja mladih ljudi iz reda boračke populacije.Dakle, mi bismo subvencionirali kamatu. Kredit bi bio dva posto, a sve iznad toga bismo mi financirali. Bit će kratkoročna, srednjoročna i dugoročna kreditna zaduženja. Neko ko želi ozbiljno da se bavi biznisom aplicira uz uslov da zaposli određen broj osoba iz boračke populacije. Još jednu novinu želimo uvesti, a to je da Fond bude investitor kada su u pitanju borački stanovi. Ovo što mi sad radimo po drugoj kreditnoj liniji. Dakle, mi bismo sami financirali izgradnju stambenih zgrada u kojima bi stanovi bili dosta povoljniji od trenutnih cijena i dugoročno bi se otplaćivali. Mi ćemo u narednom periodu tražiti zemljište za otkup, a pilot-projekt bi trebao početi u Bihaću. – kaže direktor Šahinović.

U cilju zapošljavanja boračke populacije ustanovljena nova linija finansiranja

U Bihaću, 06.06.2020.godine u prostorijama Kantonalnog fonda, donešena je Odluka o trećoj kreditnoj liniji u iznosu od 200.000 maraka iz budžeta Kantonalnog fonda za stambeno zbrinjavanje boračke populacije.

Objavljeno dana: 08/06/2020 

Treća kreditna linija od 200.000 KM iz budžeta Kantonalnog fonda za stambeno zbrinjavanje boračke populacije isključivo je namijenjena za zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije.

Za razliku od ranijih godina kada je javni poziv za ova sredstva bio objavljen skoro na kraju kalendarske godine, svi zainteresirani poslodavci moći će već od ove sedmice aplicirati na ovaj poziv…

Direktor Kantonalog fonda USK-a, Suvad Šahinović.

U velikom broju građana, pogotovo mladih, koji su posljednjih godina napustili BiH, nalaze se i djeca poginulih boraca koja su bolji život potražila u inostranstvu.

Iako nepotpuni, podaci Udruženja porodica šehida i poginulih boraca, pokazuju da je samo USK u proteklom periodu napustilo više od 1200 djece čiji su očevi branili BiH.

Kako bi upravo ovoj populaciji pomogli u tome da izaberu ostanak, a ne odlazak, Kantonalni fond za stambeno zbrinjavanje boračke populacije uz stambene kredite plasira i sredstva za njihovo zapošljavanje.

Održana sjednica Upravnog odbora Kantonalnog fonda

Objavljeno dana: 02/06/2020 

Na VI. redovnoj sjednici Upravnog odbora Kantonalnog fonda koja je održana 2.06.2020. godine u 15h u prostorijama institucije, usvojena je rang lista za dodjelu kreditnih sredstava I kreditne linije u 2020. godini.

Kompletan spisak korisnika kojima su odobrena sredstva po I kreditnoj liniji za 2020. godinu, bit će objavljena u sedmičnom listu Krajina 05.06.2020. godine, a po tom i na stranici Kantonalnog fonda.

Na održanoj sjednici, usvojena je i Odluka o prenamjeni sredstava odobrenih Općini Bužim po zaključku Skupštine USK-a br: 01-02-4-186/15.

Predsjednik U.O. Kantonalni fond, Nedžad Grošić

Usvojen program rada Fonda

Objavljeno dana: 02/06/2020 

Skupština USK-a je na svojoj 9. redovnoj sjednici koja je održana 28.05.2020. godine u 10h u sali za sjednice Skupštine USK-a na dnevnom redu pod tačkom 14. stav (a) imala Izvještaj o radu ” J.U. Kantonalni fond za stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje boračkih populacija prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija ” za 2019. godinu.

Pod tačkom 14. stav (b) se našao Plan i program rada ” J.U. Kantonalni fond za stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje boračkih populacija prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija ” za 2019. godinu.

Izvještaj o radu nije usvojen od strane Skupštine USK-a dok je Program rada za 2020. godinu usvojen jednoglasno, bez usvojenih dopuna i amandmana