Aktuelno:

Zakon o izmjeni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo sl.novine FBiH br.11 od 03.04.1998.